fbpx
Żeby wrócić do formy sprzed ciąży musisz karmić piersią. Jak najwięcej. Karmienie prócz oczywistego ściągania z ciebie nadmiaru kilogramów ma jeszcze jedną ważną zaletę – dzięki oksytocynie, która wyzwala się podczas karmienia piersią szybciej zwija się macica. Jest to szczególnie istotne przy każdej kolejnej ciąży. W pierwszej ciąży, mimo, że urodziłam wielkiego syna i miałam ogromny brzuch zniknął mi po miesiącu. W drugiej ciąży musiałam czekać już 3 miesiące, a powrót do super formy trwał 8 miesięcy. Tym razem obawiam się, że będzie trwało to wszystko jeszcze dłużej. Szczególnie, że inwolucja idzie tym razem strasznie opornie…
Wydzieliny poporodowe, tzw. odchody, to treść śluzowa zawierająca resztki błony śluzowej macicy wraz z krwią z jamy macicy. Początkowo są krwiste (2–3 dni), potem brunatno-czerwone lub brunatno-żółte, następnie śluzowe, a około 5–6 tygodnia po porodzie zanikają. Mogą występować też tak jak u mnie raz na kilka dni. Odchody są bardzo niebezpieczne, ponieważ stanowią doskonałą pożywkę dla bakterii i bardzo szybko wywołują nieprzyjemną infekcję. Zawierają one także dużo groźnych drobnoustrojów (gronkowce, paciorkowce, pałeczki okrężnicy). Przez kilka dni po porodzie powinno się w zasadzie chodzić bez bielizny (ewentualnie zakładać pieluchomajtki), a później tylko w przewiewnych, bawełnianych majtkach. Jeśli miałaś nacięte krocze skieruj chłodny strumień powietrza z suszarki do włosów – na pewno pomoże. Chłodne okłady z zaparzonych ziół: nagietka, rumianku lub arniki (na jałowej gazie), mające łagodzące i odkażające właściwości, przyniosą ulgę w przypadku bardzo bolącego krocza. Napar z tych ziół można też stosować do kilkunastominutowych nasiadówek (siadać dopiero, gdy woda wystygnie!). Można też przemywać ranę płynem odkażającym. 
Gdy odchody są jasnokrwiste i obfite, cuchnące lub występują w nich liczne skrzepy skontaktuj się z lekarzem.
Jeśli nie wypływają codziennie tylko raz na kilka dni możesz zastosować metodę ciepło-zimno, czyli wziąć ciepły prysznic, nakarmić dziecko z piersi a następnie położyć na rejon macicy lodowaty kompres na ok. 15 – 20 minut powodując silny skurcz macicy. Przygotuj się na wypływ:)

You need to breastfeed to get back to the form. As many as possible. Feeding, besides the obvious removal of excess kilograms, has another important advantage – thanks to oxytocin, which is released during breastfeeding, the uterus is wound up faster. This is especially important at every subsequent pregnancy. In the first pregnancy, although I gave birth to a huge son and I had a huge belly, bellyndisappeared after a month. In the second pregnancy, I had to wait for three months, and the return to the super form lasted for 8 months. This time I’m afraid that it will last all this even longer. Especially, that involution goes terribly reluctantly this time …

Postpartum secretion, so-called feces are the mucous containing the remnants of the endometrium along with the blood from the uterine cavity. Initially, they are bloody (2-3 days), then brown-red or brown-yellow, then mucous, and about 5-6 weeks after delivery disappear at all. They can also appear like in my case, once every few days. Feces are very dangerous because they provide an excellent medium for bacteria and very quickly cause an unpleasant infection. They also contain a lot of dangerous microorganisms (staphylococci, streptococcus, colon bacillus). For a few days after delivery, you should basically walk without underwear (or wear diaper pants), and then only in airy, cotton pants. Cool compresses of brewed herbs: marigold, chamomile or arnica (on sterile gas), with soothing and disinfecting properties, will bring relief in the case of a very painful crotch. The infusion of these herbs can also be used for a dozen or so minutes of sit-ups (sit only when the water cools down!). You can also wash the wound with disinfectant.

When the feces are light-blooded and abundant, smelly or there are numerous clots in them, contact your doctor.

If you don’t bleed every day, you can use the heat-cold method to stimulate uterus. Take a warm shower, feed the baby from the breast and then lay on the uterus an ice-cold compress for approx. 15 – 20 minutes causing a strong contraction of the uterus. Get ready for the outflow 🙂