fbpx
Zainspirowana pytaniem jednej z forumowiczek i zaskoczona odpowiedzią innej postanowiłam zebrać się na dłuższą, aczkolwiek i tak krótką ze względu na mnogość zajęć, wypowiedź pisemną:) 

Zaskoczona jestem stwierdzeniem, że wata NIE TYJE. Zupełnie według mojej wiedzy i doświadczenia błędnym. Owszem, wata MOŻE MIEĆ PROBLEM, żeby przybrać na wadze, ale zawsze jest to wynikiem czegoś. Podejście ajurwedyjskie jest proste, holistyczne, zdrowe i skuteczne, a co ważniejsze, wykracza poza objaw niedowagi, aby zająć się głębszymi zaburzeniami równowagi, które napędzają ten stan. 

Osoba z przewagą waty w swojej konstytucji naturalnie jest szczupła, smukłej budowy ciała, ma cienki i kruchy kościec – raczej ogromnym atletą, mimo najszczerszych chęci, nie będzie. Ale nie znaczy to, że mimo szybkiej przemiany materii nie jest w stanie zdrowo przybrać na wadze do optymalnej dla siebie sylwetki. Wszystko zależy od podłoża, przyczyny tego stanu, która niekoniecznie tkwi w samym odżywianiu!
1. Jesz dużo, ale mało wartościowego jedzenia, które „przelatuje” przez twój organizm nie zostaje wchłonięte. Problem tkwi np. w jelitach, które mogą nie funkcjonować prawidłowo (np. z racji toksyn w jelicie grubym albo małej ilości enzymów czy bakterii pomagających rozłożyć pokarm itd) albo zbyt małej ilości wypijanej wody albo wysuszonej śluzówki albo złego funkcjonowania wątroby i nadmiernej ilości kwasów.. przyczyn może być wiele, ajurweda mówi tu zbiorczo o agni – ogniu trawiennym. Jeśli występuje u ciebie taki rodzaj niedożywienia, powinnaś skupić się na równoważeniu agni aby upewnić się, że twoje ciało może rzeczywiście wchłonąć jedzenie, które spożywasz. 
2. Błędnie dobierasz pokarmy, które mają cię „zbudować” – podążając za radami lub popularnymi dietami anabolicznymi. Być może np. duża ilość węglowodanów, którą ci zalecają na przybranie wagi akurat w twoim przypadku spowoduje za dużą fermentację i skutek będzie wręcz odwrotny. . Albo inny przykład, za duża ilość białka obciąża twoje nerki i upośledza działanie organizmu. Po pierwsze zdiagnozuj swoje potrzeby potem działaj według zaleceń i intuicji. Twój organizm to mądry doradca staraj się zawsze go słuchać i bądź wyczulona na wszelkie objawy, które mówią, że coś jest nie tak (obłożony język, zatwardzenia, biegunki, wzdęcia, przelewanie i inne symptomy nierównowagi ognia trawiennego).
3. Zrób podstawowe badania krwi i zorientuj się czy nie masz anemii albo pasożytów. Ewentualnie czy z twoją tarczycą jest wszystko w porządku i nie masz nadczynności.
4. Jak u ciebie ze stresem? Być może to on jest winowajcą. Wata ma tendencję do zajadania stresu albo wręcz przeciwnie, zaciska zęby i nic nie może przełknąć. Jeśli jesteś tym drugim typem, a nawet nieśli nie:) wycisz umysł, uspokój system nerwowy, zrelaksuj się, daj wytchnienie umysłowi od skołatanych myśli. Przecież myślenie to też spalanie kalorii! To też pewna forma wykorzystania energii – ciągle myśląc też tracisz energię:) Stres wpływa nie tylko na twój umysł ale bezpośrednio również na ciało upośledzając działanie hormonów i funkcjonowanie jelita grubego. Szczególnie, jeśli jesteś w permanentnym stresie…
5. Czy nie jesteś dla siebie za surowa? Masz jakieś kompleksy, uważasz się za gorszą z jakiegoś powodu? Może cierpisz na ukrytą formę anoreksji. Rekompensujesz sobie kompleksy wyglądem, choć sama nie za dobrze się z tym czujesz? Krytycyzm wobec swojego wyglądu na pewno nie pomaga – postaraj się zaakceptować siebie taką jaką jesteś i dopiero przy harmonii ciała i umysłu zacząć budować fizyczne ciało. 
6. Budowanie ciała to jak budowa domu – musi mieć solidne korzenie, tak jak dom dobre fundamenty. Musi to być proces stopniowy, ale rutynowy i systematyczny. Podobnie jak z traceniem wagi, tak samo z przybieraniem – zdrowe i naturalne przybieranie na wadze to PROCES, który powinna wypełniać dobrze ukształtowana rutyna dnia codziennego i stopniowe, stabilne wzmacnianie poprzez dostarczanie większej ilości energii niż wymagają tego podstawowe procesy życiowe. Nastaw się więc na cierpliwość i pielęgnuj to budowanie tak jakbyś budowała własny dom. Nie ze śmieci tylko z wartościowych produktów, dzięki którym będzie stał długo i solidnie.
7. Nie jedz w pośpiechu i nie działaj w pośpiechu. rush, rush, rush… wszędzie pęd w tym życiu (pisze ta, która w ogóle się nie śpieszy…eh…życie:) Daj sobie czas na odpoczynek. Tak istotny do budowania. Znasz takie powiedzenie: jak dziecko śpi to rośnie? Święta prawda – sen i odpoczynek kumulują zgromadzoną energię i pomagają w przekształceniu jej w zdrową masę. Nie unikaj zatem chwili relaksu a nawet popołudniowej drzemki. I zadbaj oczywiście o odpowiednią ilość snu w nocy. Jeśli pracujesz w nocy niestety szybkość twojego przytycia znacznie zmaleje:(
8. Poddaj się co tygodniowemu masażowi olejem sezamowym, który odżywi i nawilży twoją skórę a także wzmocni twoje mięśnie. Wspomaga również krążenie krwi, które przenosi składniki odżywcze do wszystkich części ciała.
9. Nie możesz żyć bez kawy? Niestety chcąc przytyć musisz zrezygnować ze stymulantów. Nie dość, że hamują wydzielanie melatoniny to jeszcze rozregulowują naturalny rytm serca. Odpada kawa, gazowane napoje typu cola, nawet matcha i ciemna czekolada…
10. Nie unikaj tłuszczy, zwłaszcza ghee!Ghee ma zdolność zwiększania, mobilizowania tkanek ciała. Zwiększa również apetyt i trawienie, jednocześnie zmniejszając energię wata. Pamiętaj także o odpowiedniej dawce kwasów omega-3 w diecie. 
11. To, że chcesz przybrać na wadze nie oznacza, że nie powinnaś się w ogóle ruszać – wręcz przeciwnie, postaraj się ćwiczyć regularnie, najlepiej jogę lub inne formy wzmacniających, ale mało intensywnych ćwiczeń. Twoim zadaniem jest poprawienie cyrkulacji krwi i wspomaganie naturalnych procesów anabolicznych zatem ćwiczenia muszą być regularne ale o małej intensywności i umiarkowanym wysiłku.
12. Oddech. Spokojny, zrównoważony, przez nos. Uruchomisz wtedy pokłady tlenku azotu, które wspomogą procesy budowy ciała. Poświęć 15 minut dziennie na pranajamę lub inne techniki oddechu.

Inspired by the question of one of the forum members and surprised by the answer of another, I decided to write this post 🙂

I am surprised by the statement that vatta can NOT PUT ON WEIGHT. According to my knowledge and experience it is false. Of course, vatta can have a PROBLEM to gain weight, but it is always the result of something wrong. The Ayurvedic approach is simple, holistic, healthy and effective, and more importantly, goes beyond the underweight to deal with the deeper imbalances that drive this state.

A person with the advantage of vatta in constitution is naturally slim, slender, has a thin and fragile skeleton – he will not be a huge athlete, despite the sincere intentions. But it does not mean that despite the rapid metabolism, he is not able to gain weight healthy to the optimal figure. Everything is the matter of the reason for this condition, which is not necessarily in the very nutrition!

1. You eat a lot, but little valuable food that „passes” through your body is absorbed. The problem is, for example, in the intestines, which may not function properly (eg due to toxins in the large intestine or a small amount of enzymes or bacteria that help to distribute food etc.) or too little water or dried mucosa, or poor liver function and excessive amounts of acids…. There may be many reasons, ayurveda refers here to agni – digestive fire. If you have this type of malnutrition, you should focus on balancing agni to make sure that your body can actually absorb the food which you eat.

2. You mistakenly choose foods that are supposed to „build” you – following advices or popular anabolic diets. Perhaps, for example, a large amount of carbohydrates, which you are recommend to gain weight just in your case will cause a large fermentation and the result will be the opposite. Or another example, too much protein strains your kidneys and impairs your body’s performance. First, diagnose your needs, then act on the instructions and intuition. Your body is a wise adviser, always try to listen to it and be sensitive to any symptoms that say something is wrong (language, constipation, diarrhea, flatulence, bloating and other symptoms of digestive fire imbalance).

3. Do basic blood tests and find out if you have anemia or parasites. Alternatively, examine your thyroid to find out if you don’t have hyperthyroidism.

4. How are you with stress? Maybe it is the point. Vatta has a tendency to „eat stress” or, on the contrary, can not swallow anything. If you are the second type silence the mind, calm the nervous system, relax, give the mind a rest from the troubled thoughts. After all, thinking is also burning calories! It is also a form of energy use – still thinking you lose energy 🙂 Stress affects not only your mind but also directly on the body impairing the action of hormones and functioning of the large intestine. Especially if you are under permanent stress …

5. Are you not too strict for yourself? Do you have any complexes, do you think you are worse for some reason? You may have a hidden form of anorexia. Do you compensate for complexes with appearance, although you do not feel good about it yourself? Criticism with appearance certainly does not help – try to accept yourself as you are and only when the harmony of body and mind begin to build a physical body.

6. Building a body is like building a house – it must have solid roots, just like a house good foundations. It must be a gradual process, but with routine and systematic. Just as with losing weight, the same with putting – healthy and natural weight gain is a PROCESS that should fulfill a well-shaped routine of everyday life and a gradual, stable strengthening by providing more energy than required by basic life processes. So, be patient and cultivate this building as if you were building your own home.

7. Do not eat in a hurry and do not act in a hurry. rush, rush, rush … everywhere rush in this life. Give yourself time to rest. So important to build. Do you know a saying: does a baby sleep grow up? Holy truth – sleep and rest accumulate energy and help to transform it into a healthy mass. So do not avoid a moment of relaxation or even an afternoon nap. And take care of the right amount of sleep at night, of course. If you work at night, unfortunately the speed of your gain will decrease significantly 🙁

8. Give yourself a weekly massage with sesame oil that will nourish and moisturise your skin and strengthen your muscles. It also supports blood circulation, which transfers nutrients to all parts of the body.

9. Can not live without coffee? Unfortunately, wanting to gain weight you have to give up stimulants. It is not enough that they inhibit the secretion of melatonin but it also deregulates the natural rhythm of the heart. No coffee, carbonated cola drinks, even matcha and dark chocolate …

10. Do not avoid fat, especially ghee! Ghee has the ability to increase, mobilize body tissues. It also increases appetite and digestion, while reducing the energy of vatta. Remember also about the right dose of omega-3 fatty acids in your diet.

11. The fact that you want to gain weight does not mean that you should not move at all – on the contrary, try to exercise regularly, preferably yoga or other forms of strengthening, but little intensive exercise. Your task is to improve blood circulation and support natural anabolic processes, so exercise must be regular but with low intensity and moderate effort.

12. Breath. Calm, balanced, through the nose. You will then start the nitric oxide deposits that will support body building processes. Take 15 minutes a day for Pranayama or other breathing techniques.