fbpx
Walentynki już w tym roku za nami. My nie świętujemy tego wydarzenia, bo uważam, że pary powinny się kochać i szanować każdego dnia. Niemniej jednak wiele par ten dzień uznaje za szczególny dla swojego związku i stara się zadbać o wspaniałą atmosferę oraz satysfakcjonujący seks. I tu czasem może zrodzić się nie lada problem, mimo całych starań i wysiłków. Do uzyskania spełnienia seksualnego obydwojga partnerów niezbędne jest utrzymanie zgodnego rytmu i długości stosunku. Problem pojawia się, gdy zbyt podniecony mężczyzna osiąga orgazm znacznie wcześniej niż kobieta, która z natury potrzebuje dłuższego czasu na szczytowanie. Rodzi to komplikacje w związku, gdyż partnerka nie jest usatysfakcjonowana a partner często fizycznie nie jest w stanie sprostać jej oczekiwaniom. Ajurweda jako główną przyczynę takiego stanu rzeczy podaje czynniki wprowadzające nierównowagę wata, czyli stres – niezadowolenie z otoczenia, brak harmonii; niepokój – lęk przed byciem niewystarczająco dobrym, lęk przed osądzeniem; fazy życia pogłębiające depresję – poczucie bycia niepotrzebnym itd.; zimne i suche jedzenie; częste podróżowanie; nie odżywcze jedzenie; nadmierne uprawianie sportu i pracy umysłowej; używki, szczególnie narkotyki oraz tłumienie uczuć. 
Co zatem zaleca ajurweda za szybkim facetom? Najlepiej zacząć od podstawowego oczyszczenia ciała metodą Pańczakarmy. Po zabiegach detoksyfikujących ciało warto próbować wprowadzić balans mentalny, uspokoić umysł i skupić się na praktyce świadomości, koncentracji i uwagi. Te trzy są podstawowe w utrzymaniu odpowiedniej długości stosunku a w tantrze uważane są za przepustkę do osiągnięcia wielokrotnego orgazmu a w głębszym wymiarze do osiągnięcia oświecenia. 
Wzmacnianie i wydłużanie doświadczeń seksualnych to nie tylko kwestia odpowiedniego treningu dla ciała i umysłu ale także może udać się z pomocą niektórych afrodyzjaków (jak żeń szeń, maca, miłorząb, arbuz) czy ajurwedyjskich metod podanych jako ciekawostka poniżej: 
· na godzinę przed stosunkiem wetrzyj w członka 2-3 krople mikstury sporządzonej uprzednio ze szczypty kamfory zmieszanej dobrze z 25 ml wody różanej 
· podobnie do wtarcia na godzinę przed stosunkiem użyj sproszkowanej świętej bazylii (tulsi) rozrobionej na pastę z wodą 
· zrób malutkie „pigułki” wielkości ziarenka grochu łącząc ze sobą składniki: po 25 gr cynamonu, pieprzu, kardamonu, gałki muszkatołowej, sproszkowanych orzechów piniowych, sproszkowanego imbiru, goździków i wiórków kokosowych, 12 gr sproszkowanego szafranu oraz miód potrzebny do sklejenia składników w proszku. Zażywaj po 3-4 takie ziarenka z gorącym mlekiem.
Valentine’s Day is behind us this year. We do not celebrate this event because I think that couples should love and respect each other every day. Nevertheless, many couples consider this day special for their relationship and try to provide a great atmosphere and satisfying sex. And here sometimes  may occurs a real problem, despite all efforts. To achieve the sexual fulfillment of both partners it is necessary to maintain a consistent rhythm and length of intercourse. The problem arises when an overly excited man achieves an orgasm much earlier than a woman who naturally needs a longer time to peak. This causes complications in the relationship, because the women partner is not satisfied and the male partner is often physically unable to meet her expectations. Ayurveda says that the main reasons for this state are factors introducing the imbalance of vatta, i.e. stress – dissatisfaction with the surroundings, lack of harmony; anxiety – fear of being insufficiently good, fear of judgment; life stages that deepen depression – the feeling of being unnecessary etc .; cold and dry food; frequent traveling; no nutritional food; excessive sports and mental work; stimulants, especially drugs and suppression of feelings.
So what is Ayurveda recommending for fast guys? It’s best to start with the basic body cleaning with Panchakarma method. After detoxifying the body, it is worth trying to introduce a mental balance, calm the mind and focus on the practice of awareness, concentration and attention. These three are basic in maintaining the proper length of the sexual intercourse and in tantra they are considered a pass to achieve multiple orgasms and in a deeper dimension to achieve enlightenment.
Strengthening and lengthening sexual experiences is not only a matter of proper training for the body and mind, but also can go with the help of some aphrodisiacs (such as ginseng, maca, ginkgo, watermelon) or ayurvedic methods given as a curiosity below:
· For an hour before intercourse, rub in a penis 2-3 drops of the mixture prepared previously with a pinch of camphor mixed well with 25 ml of rose water
· Similarly to rubbing an hour before the intercourse, use powdered holy basil (tulsi), diluted into a paste with water
· Make small „pea size” pills combining ingredients: 25 grams of cinnamon, pepper, cardamom, nutmeg, powdered pine nuts, powdered ginger, cloves and coconut, 12 grams of saffron powder and honey needed to glue powdered ingredients . Take 3-4 grains of hot milk.