fbpx
Co noc ten sam schemat: budzę się na karmienie Wojtka ze ścierpniętymi dłońmi totalnie bez czucia. Najczęściej prawa, ale lewa ostatnio też. Winy upatrywałam w kręgosłupie szyjnym, ale po dwóch wizytach u osteopaty i zabiegach oraz masażach nie ma żadnej poprawy. Z drugiej strony nie powiem, że się oszczędzam, co sukcesu zabiegu zdecydowanie nie gwarantuje… Powoli zaczynam łączyć fakty (min. wysokie spadki cukru w ciąży, blade paski pod paznokciami) i przez głowę przechodzi mi tylko jedna myśl: polineuropatia obwodowa. I mam nadzieję, że się mylę, że to jednak tylko kręgosłup szyjny:)
Mononeuropatia to uszkodzenie pojedynczych nerwów i to wersja mniej burzliwa. Może wynikać z ucisku (szczególnie w nocy będąc w jednej pozycji przez dłuższy czas; nerw może być uciskany przez pogrubiały mięsień, więzadło lub wyrośl kostną), niedokrwienia (z powodu np. zimna lub słabego krążenia krwi) albo urazu. Z kolei polineuropatia – czyli zaburzenia wielu nerwów może wynikać z uogólnionych schorzeń np. cukrzycy, choroby nerek, niedoboru witamin, zwłaszcza z grupy B i innych. 
Objawy neuropatii obwodowej zależą od rodzaju uszkodzonych nerwów, czy są to nerwy ruchowe,  czuciowe czy autonomiczne.
1. Nerwy ruchowe wysyłają wiadomości z mózgu do mięśni. Objawy neuropatii nerwów ruchowych to: osłabienie lub atrofia mięśni, trudności w poruszaniu rękami lub nogami, skurcze mięśni lub niekontrolowane drganie
2. Nerwy czuciowe wysyłają wiadomości z innych części ciała do mózgu i pobudzają zmysły. W tym przypadku objawy to: mrowienie lub drętwienie, wrażliwość na dotyk, niemożność odczuwania zmian temperatury lub bólu, utrata odruchów i koordynacji
3. Nerwy autonomiczne, kontrolujące funkcje mimowolne, w tym ciśnienie krwi, tętno, funkcje pęcherza i pocenie się. Objawy neuropatii to: nudności, wymioty, zawroty głowy podczas stania lub zmiany pozycji z siedzącej na stojącą, nadmierne pocenie, niezdolność do kontrolowania czynności jelit i pęcherza, nieregularne tętno lub trudności z połykaniem.
Leczenie neuropatii obwodowej zależy od przyczyny. A że typów neuropatii może być nawet ze sto, do każdego pacjenta należy pochodzić bardzo indywidualnie. Typowe zabiegi medycyny konwencjonalnej obejmują fizjoterapię, operację i zastrzyki w celu zwiększenia ciśnienia nerwowego. Inne zabiegi koncentrują się na zmniejszeniu bólu i dyskomfortu za pomocą dostępnych bez recepty środków. 
Na szczęście istnieje też wiele naturalnych metod leczenia, które pomagają zmniejszyć objawy i neuropatię obwodową. Pamiętaj jednak, żeby dostosować je do wymagań twojego typu konstytucyjnego.
* Przyjmuj 600 mg kwasu liponowego dziennie 
* Kwasy omega-3 są również pomocne przy walce z uszkodzeniem nerwów
* Pij ziele dziurawca 
* Drętwienie i osłabienie kończyny można wyleczyć przez regularne stosowanie nasion owsa
* Pij pokrzywę
* Uzupełnij braki witamin, szczególnie witamin z grupy B i witaminy D
* Bierz ciepłe kąpiele z dodatkiem olejku lawendowego lub rumiankowego
* Skorzystaj z zabiegów akupunktury
* Bądź aktywna, dbaj o dobre krążenie krwi
* Utrzymuj poziom cukru we krwi w prawidłowym zakresie
* Z ziół ajurwedyjskich przyjrzyj się Bhumyamalaki. Naukowe badania na ten temat znajdziesz tutaj. 

Every night, the same pattern: bare hands without feeling when I feeding Wojtek. Right hand most, but the last one left too. I found guilt in the cervical spine, but after two visits to the osteopath and treatments, massages there is no improvement. On the other hand, I will not say that I am sparing myself, what is not good for this condition … hm.. I tried to combine facts  (eg high drops of sugar level in pregnancy, pale stripes under nails) and only one thought goes through my head: peripheral polyneuropathy. And I hope I’m wrong and it’s just a cervical spine 🙂
Mononeuropathy is damage to individual nerves and this version is less turbulent. It may result from pressure (especially at night, being in one position for a long time, the nerve can be squeezed by a thickened muscle, ligament or bone formation), ischemia (due to, for example, cold or poor blood circulation) or injury. In turn, polyneuropathy – or many nerve disorders may result from generalized diseases, eg diabetes, kidney disease, vitamin deficiency, especially from group B and others.
Symptoms of peripheral neuropathy depend on the type of damaged nerves, whether they are motor, sensory or autonomic nerves.
1. The motor nerves send messages from the brain to the muscles. Symptoms of motor nerve neuropathy include muscle weakness or atrophy, difficulty in moving arms or legs, muscle spasms or uncontrolled vibration
2. Sensory nerves send messages from other parts of the body to the brain and stimulate the senses. In this case the symptoms are: tingling or numbness, sensitivity to touch, inability to feel changes in temperature or pain, loss of reflexes and coordination
3. Autonomic nerves, controlling involuntary functions, including blood pressure, heart rate, bladder function and sweating. Symptoms of neuropathy include: nausea, vomiting, dizziness when standing or changing from sitting to standing, excessive sweating, inability to control bowel and bladder function, irregular heartbeat or difficulty swallowing.
The treatment of peripheral neuropathy depends on the cause. And that the types of neuropathy can be up to one hundred, each patient should be treated very individually. Typical conventional medicine treatments include physiotherapy, surgery and injections to increase nervous pressure. Other treatments focus on reducing pain and discomfort using medicaments.
Fortunately, there are also many natural treatments that help reduce symptoms and peripheral neuropathy. Remember, however, to adapt them to the requirements of your constitutional type.
* Take 600 mg of lipoic acid daily
* Omega-3 acids are also helpful in the fight against nerve damage
* Drink St. John’s wort
* The numbness and weakness of the limb can be cured by regular application of oat seeds
* Drink nettle teas
* Complete the deficiencies of vitamins, especially B vitamins and vitamin D
* Take warm baths with the addition of lavender oil or chamomile oil
* Take advantage of acupuncture treatments
* Be active, take care of good blood circulation
* Keep your blood sugar in the right range
* Look at Bhumyamalaki from ayurvedic herbs. Scientific research on this subject can be found here.