fbpx
Wybierając zdjęcie do tego artykułu przejrzałam kilka stron i wyobraźcie sobie, że nie znalazłam zdjęcia paznokci NIEpomalowanych! 
A przecież w diagnozie ajurwedyjskiej paznokcie są świetnym wyznacznikiem stanu zdrowia. Wielkość, kształt, kontur i powierzchnia paznokci a przede wszystkim ich kolor dają informację o stanie zdrowia organizmu. Jeśli wybierasz się do konsultanta lub terapeuty nie maluj paznokci – nie będzie mógł odcztać wielu znaków! Pewnie się nie zdziwicie, że 90% kobiet przychodzących do mnie na diagnozę ma pomalowane paznokcie. One się dziwią, jak proszę żeby w takim razie pokazały mi paznokcie u stóp:):):)
– paznokcie a dominacja doszy:
* Jeżeli w organizmie dominuje wata paznokcie są suche, cienkie, zakrzywione, nierówne, szorstkie i łatwo się łamią.
* Miękkie, różowe, delikatne i lśniące paznokcie, które łatwo się zginają wskazują na dominację pitty.
* Grube, mocne, błyszczące i gładkie paznokcie należą do osób o przewadze bioenergii kapha.
– paznokcie a żywioł ziemi
W organizmie ludzkim stałe struktury, takie jak kości, chrząstki, paznokcie, mięśnie, ścięgna, skóra i włosy są złączone z elementem ziemi. Paznokcie są według ajurwedy produktami ubocznymi tkanki kostnej, związanej z tym żywiołem. Oznacza to, że łamliwe, kruche, pękające i rozdwajające się sygnalizują niewłaściwe odżywienie właśnie tej tkanki. Zwróć uwagę na obecność cynku, wapnia i magnezu w swojej diecie, a jeśli pomimo dostarczania odpowiedniej ilości tych minerałów sytuacja nie będzie się poprawiać, spróbuj oczyścić jelito grube, które prawdopodobnie wskutek zabudowania przez ama nie absorbuje prawidłowo dostarczanych do niego składników.
– paznokcie a narządy
Każdy palec i odpowiednio paznokieć, odpowiada konkretnemu narządowi w ciele: kciuk mózgowi, palec wskazujący płucom, środkowy – jelitu cienkiemu, serdeczny – nerkom a palec mały odpowiada sercu. Interpretując wygląd paznokci miej na uwadze do którego narządu i związanej z nim energii paznokieć się odnosi
– co oznacza kolor paznokcia
* blade wskazują na anemię i niedokrwistość
 *żółte na zaburzenia pracy wątroby lub żółtaczkę, 
* niebiesko sine wskazują słabe serce i zaburzone krążenie obwodowe. 
* białe plamki na paznokciach wskazują na niedobór lub zaburzenia w przyswajaniu wapnia lub cynku.  
* półokrągły półksiężyc u podstawy paznokcia jest w kolorze niebieskim oznacza niedomaganie wątroby. Czerwony półksiężyc zaś oznacza niewydolność serca.
– o czym może świadczyć wygląd paznokcia
* obgryzione paznokcie, połamane z pourywanymi skórkami – zdecydowana nierównowaga energii wata
* typowa dla niedożywienia/ słabego odżywienia tkanek/ rozstroju agni powierzchnia paznokcia przypomina schodki. Schodki te występują zwłaszcza w środkowej części paznokcia
* złe wchłanianie obrazują podłużne pręgi na paznokciu, szczególnie widać je na kciuku
* tzw. papuzi dziób, czyli mocno zakrzywiony ku dołowi paznokieć wskazuje na zaburzenia kaphy i odkładanie ama w obrębie płuc
*jedna poprzeczna bruzda nie jest dobrym sygnałem – w ogranizmie toczy się długotrwała walka
– co możesz zrobić dla swoich paznokci?
* nie lakieruj paznokci i nie używaj chemicznych kosmetyków
* popraw funkcjonowanie jelita grubego
* wzbogać swoją dietę o naturalne źródła krzemu, np. kaszę gryczaną, skórki owocowe czy skrzyp polny
* zadbaj o dużą ilość witamin grupy B
* nie rozmiękczaj paznokci, do mycia naczyń i sprzątania używaj ochronnych rękawic
* używaj tylko naturalnych środków czyszczących, najlepiej roślinnych i łagodnych dla skóry
* nie piłuj paznokci do samej skóry
* nie obgryzaj skórek wokół paznokci
* sprawdź czy nie masz grzybicy paznokci – jeśli tak, spójrz tutaj. Do paznokci możesz używać tych samych past co do skóry
* wzmocnij swoje odżas – subtelną energię życiową wpływającą na dobre samopoczucie, zdrowy wygląd i poczucie szczęścia. 
Odżas w fizycznym ciele ujawnia się jako źródło energii życiowej, która obdarza siłą serce, reguluje naturalny rytm jego bicia, odżywia całą muskulaturę, zapewnia prawidłowe funkcjonowanie nerek, wątroby oraz systemu odpornościowego. Człowiek, który posiada mocne odżas ma silne i gibkie ciało, gładką i świeżą skórę, włosy i paznokcie mocne i lśniące. Odżas odżywia się nie tylko składnikami zdobytymi z pożywienia, ale także odpowiednimi formami relaksu oraz dbałością
o zmysły i duchowe wartości jak miłość czy współczucie. Powstaje również w wyniku odczuwania harmonii, szczęścia i doświadczania transcendencji, co ma miejsce w czasie medytacji lub modlitwy. Wraz z zanikiem odżas, zdrowie organizmu ulega osłabieniu, zostaje zaburzona naturalna równowaga, a wraz z nią powstaje szereg różnych dolegliwości.

When I try to find a photo for this article, I reviewed several pages and I did not find a photo of unpainted nails!
And yet in the Ayurvedic diagnosis nails are a great indicator of health. The size, shape, contour and surface of the nails and, above all, their color give information on the state of health of the body. If you are going to a consultant or therapist do not paint your nails – therapist will not be able to read many signs! You probably won’t be surprised that 90% of women coming to me for a diagnosis have painted nails. They are surprised when I ask them to show me toenails 🙂 🙂 🙂

– nails and domination of doshas:

* If the body is vatta, nails are dry, thin, curved, uneven, rough and break easily.

* Soft, pink, delicate and shiny nails that bend easily indicate the dominance of pitty.

* Thick, strong, shiny and smooth nails belong to people with a predominance of kapha bioenergy.

– nails and the earth element

In the human body, solid structures such as bones, cartilage, nails, muscles, tendons, skin and hair are attached to an element of the earth. According to Ayurveda, nails are by-products of bone tissue associated with this element. This means that fragile, fragile, cracking and splitting signals that this tissue is not properly nourished. Pay attention to the presence of zinc, calcium and magnesium in your diet, and if, despite providing the right amount of these minerals, the situation does not improve, try to clean the large intestine, which probably as a result of building through ama does not absorb properly supplied ingredients.

– nails and organs

Each finger and fingernail corresponds to a specific organ in the body: thumb to the brain, index finger to the lungs, middle finger to the small intestine, ring finger to the kidneys, and the little finger to the heart. When interpreting the appearance of nails, keep in mind which organ and associated energy the nail refers to.

– which means nail color

* blades indicate anemia

 * yellow for liver problems or jaundice,

* blue indicates weak heart and impaired peripheral circulation.

* white spots on the nails indicate a deficiency or impaired absorption of calcium or zinc.

* the half-round crescent at the base of the nail is blue, which means liver failure. The red crescent means heart failure.

– what can be evidenced by the appearance of the nail

* bitten nails, broken with torn cuticles – a definite imbalance of vatta energy

* typical for malnutrition / poor tissue nutrition / upset agni the surface of the nail resembles stairs. These stairs occur especially in the middle of the nail

* poor absorption is illustrated by longitudinal stripes on the nail, especially visible on the thumb

* so-called parrot’s beak, i.e. a strongly curved nail indicates kapha disorders and ama deposition within the lungs

* one transverse furrow is not a good signal – there is a prolonged struggle within the body

– what can you do for your nails?

* do not varnish nails and do not use chemical cosmetics

* improve the functioning of the large intestine

* enrich your diet with natural sources of silicon, e.g. buckwheat, fruit peels or horsetail

* take care of a large amount of B vitamins

* do not soften nails, use protective gloves for washing dishes and cleaning

* use only natural cleaners, preferably vegetable and gentle on the skin

* do not saw nails to the skin itself

* do not bite cuticles around the nails

* check if you have nail fungus – if so, look here. You can use the same polishes for your nails

* reinforce your ojas – subtle life energy that affects well-being, healthy appearance and a sense of happiness.

Ojas in the physical body is revealed as a source of life energy, which gives strength to the heart, regulates the natural rhythm of its beating, nourishes all musculature, ensures the proper functioning of the kidneys, liver and immune system. A man who has strong rehab has a strong and flexible body, smooth and fresh skin, strong and shiny hair and nails. Ojas eats not only ingredients obtained from food, but also appropriate forms of relaxation and care for senses and spiritual values ​​like love or compassion. It also arises as a result of feeling harmony, happiness and experiencing transcendence, which occurs during meditation or prayer. With the disappearance of ojas, the health of the body weakens, the natural balance is disturbed, and with it arises a number of different ailments.