fbpx
W dzisiejszych czasach raczej mamy do czynienia z nadciśnieniem. Jest to też większy problem. Ale zdarzają się odstępstwa i ludzie z niskim ciśnieniem, szczególnie z przewagą kaphy. Jak pisałam w poprzednim poście, poprzez zanurzenia mnie również zdarzył się życiowy epizod z baaaardzo niskim ciśnieniem i bradykardią. Mnie notorycznie udawało się zasypiać na wykładach, przysypiałam też czytając książki o każdej porze dnia czy nocy, wyobraźcie sobie, że zdarzyło mi się przysnąć nawet spacerując na bieżni! Do tej pory kiedy jest niskie ciśnienie atmosferyczne cały dzień ziewam, a w ciąży zasypiałam nawet prowadząc zajęcia pilates:)  Letarg, osłabienie, zmęczenie, ospałość czy zawroty głowy to typowe objawy niskiego ciśnienia krwi. W ajurwedzie ta kondycja jest wynikiem słabego ognia trawiennego – agni. U osób o przewadze bioenergii wata w konstytucji niskie ciśnienie krwi jest wynikiem złego krążenia krwi. W przypadku typu pitta może być bezpośrednio związane z dysfunkcją w pracy wątroby lub anemią. Wreszcie, u osób o konstytucji kapha, niskie ciśnienie krwi może się zdarzyć, gdy w organizmie występuje zastój i stagnacja, które zmniejszają przepływ krwi. Jak zwykle jednak sprawa ma głębsze dno i stan taki może wynikać z wielu przyczyn. Wykluczając wrodzoną wadę serca, skupmy się na kilku możliwych źródłach:
1. Najważniejszą i najczęstszą przyczyną niskiego ciśnienia krwi jest nieprawidłowe odżywianie. Powoduje nadmierne rozluźnienie tkanek tworzących ściany naczyń krwionośnych i ich zwiotczenie lub zbytnie naprężenie. Powoduje to mniejszą podaż tlenu i substancji odżywczych do tkanek. Niedożywienie może wynikać z diety z niedoborem kalorii, białek, witaminy C lub witamin z grupy B.
W takiej sytuacji przyjrzyj się swojej diecie i dostosuj ją do wymagań swojej doszy i aktywności życiowej. Włącz koniecznie sok z buraka uważany w ajurwedzie za doskonałe remedium na tą przypadłość. Pij jedną szklankę soku dwa razy dziennie. W diecie uwzględnij też cynamon, kardamon i czarny pieprz stymulujące krążenie i zwiększające przepływ krwi. Z ciekawostek: liście Tulsi mają wysoki poziom potasu, magnezu i witaminy C i polifenoli, które pomagają w regulacji ciśnienia krwi. Dobrym pomysłem jest też poranna porcja kilka blanszowanych migdałów, które również pomagają w utrzymaniu ciśnienia na prawidłowym poziomie.
Postaraj się też jeść częściej a mniejsze porcje.
2.  Problemy emocjonalne są równie częstą przyczyną niskiego ciśnienia krwi. Długotrwałe rozczarowanie czy frustracja, niezgoda z zastaną rzeczywistością to tylko przykłady emocji, które mogą wpływać na ciśnienie krwi.
3. Brak ruchu. Proste prawda? Im mniej ruchu tym krew krąży wolniej po organizmie, robią się zastoiny, żylaki i inne badziewie. A wystarczy pół godziny dziennie umiarkowanego ruchu, żeby do tego nie dopuścić. Ciśnienie zwiększy się zdecydowanie po pozycjach odwróconych. Uważaj: jeśli cierpisz na niedociśnienie nie podnoś ciężarów!
4. Jesteś wrogiem soli? Musisz trochę odpuścić. Dieta niskosodowa przyczynia się do niedociśnienia. Nadmiar soli jest zły, ale z drugiej strony jej brak też prowadzi do wielu nieprawidłowości. Według WHO codzienna dieta powinna zawierać o pół łyżeczki soli więcej niż tą, którą czerpiesz z naturalnych produktów. Latem lub jeśli ćwiczysz, miej pod ręką trochę wody z limonką i szczyptą soli – naturalny elektrolit. Wszystko po to, by utrzymać w równowadze bardzo chwiejną gospodarkę sodowo-potasową.
5. Kolejną bardzo częstą przyczyną niskiego ciśnienia jest odwodnienie organizmu. Upewnij się, że pijesz wystarczającą ilość płynów, jeśli potrzebujesz więcej organizm podpowie ci „pęczniejąc” pod wieczór, czyli robiąc swoje zapasy wody. Im więcej pęczniejesz, tym mniej pijesz za dnia. Postaraj się zatem pić mniejsze ilości a częściej, tak, by nerki miały cały czas coś do roboty:)
6.  Wykluczając szybki upływ krwi, na przykład z powodu zranienia, niskie ciśnienie może być również wynikiem powolnego, systematycznego upływu krwi z przewodu pokarmowego, nerek lub pęcherza.
Jeśli stale występują u ciebie nudności, bladość, omdlenia, rozmazane obrazy koniecznie udaj się do lekarza i zrób odpowiednie badania. 
7. Jesteś w ciąży? Na szczęście niskie ciśnienie w ciąży nie jest tak niebezpieczne jak zbyt wysokie, ale musisz mieć się na baczności, gdyż wtedy również przepływy nie będą miały prawidłowych wartości. Zdecydowanie więcej się ruszaj i trzymaj odpowiednią dietę. Uważaj też na lekarstwa czy suplementy, które bierzesz – niektóre z nich wpływają bezpośrednio na ciśnienie krwi. 
8. Pracujesz stojąc lub siedząc w jednej pozycji? Niestety jesteś dużo bardziej narażony na występowanie niskiego ciśnienia krwi. Postaraj się robić sobie systematyczne przerwy i trochę podczas nich poćwiczyć. Korzystaj ze skrzyżowania nóg – o ile w przypadku zbyt wysokiego ciśnienia może być to problem, o tyle przy niskim jest to pomocne. Możesz też spróbować zwiększyć ciśnienie poprzez ćwiczenia oddechowe.

These days, we’re dealing with hypertension. But there are deviations and people with low pressure, especially with a predominance of kapha dosha. As I wrote in the previous post I also had an a life episode with very low pressure and bradycardia. I notoriously managed to fall asleep at lectures, I also fell asleep reading books at any time of the day or night, imagine that I have fallen asleep even while walking on a treadmill! Until now, when there is low atmospheric pressure, I yawn all day, and I fell asleep during pregnancy even teaching pilates classes 🙂 Lethargy, weakness, fatigue, drowsiness or dizziness are typical symptoms of low blood pressure. In Ayurveda, this condition is the result of a weak digestive fire – agni. In people with a predominance of vatta in the constitution, low blood pressure is the result of poor blood circulation. For pitta, it may be directly related to liver dysfunction or anemia. Finally, in people with the kapha constitution, low blood pressure can happen when the body is stagnant which reduces blood flow. As usual, however, the case has a deeper bottom and this condition can be due to many reasons. While excluding the congenital heart defect, let’s focus on several possible sources:

1. Improper nutrition is the most important and common cause of low blood pressure. It causes excessive loosening of the tissues forming the walls of blood vessels and their sagging or excessive stress. This results in a lower supply of oxygen and nutrients to the tissues. Malnutrition can result from a diet that is deficient in calories, proteins, vitamin C or B vitamins.

In such a situation, look at your diet and adapt it to the requirements of your dosha and life activity. Include beetroot juice considered in Ayurveda as an excellent remedy for this condition. Drink one glass of juice twice a day. Also include cinnamon, cardamom and black pepper in your diet to stimulate circulation and increase blood flow. Interesting facts: Tulsi leaves have high levels of potassium, magnesium and vitamin C and polyphenols that help regulate blood pressure. A good idea is also a morning portion of several blanched almonds, which also help maintain pressure at the correct level.

Try to eat more often and smaller portions.

2. Emotional problems are also a common cause of low blood pressure. Prolonged disappointment or frustration, disagreement with reality are just examples of emotions that can affect your blood pressure.

3. No motion. Simple right? The less movement the blood slows down the body, stagnation, varicose veins and other crap are made. And you only need half an hour of moderate traffic a day to prevent this. The pressure will increase significantly after inverted positions. Be careful: if you suffer from hypotension do not lift weights!

4. Are you the enemy of salt? You have to let go a little bit. A low-sodium diet contributes to hypotension. Excess salt is bad, but on the other hand, lack of salt also leads to many irregularities. According to WHO, your daily diet should contain half a teaspoon of salt more than what you get from natural products. In summer or if you exercise, have some water with lime and a pinch of salt on hand – a natural electrolyte. All this to keep the very shaky sodium-potassium economy in balance.

5. Dehydration is another very common cause of low blood pressure. Make sure you drink enough fluids, if you need more, your body will prompt you by „swelling” in the evening, making your water supply. The more you swell, the less you drink during the day. Try to drink smaller amounts and more often, so that the kidneys have something to do all the time 🙂

6. Excluding rapid blood leakage, for example due to injury, low blood pressure may also be the result of slow, systematic blood leakage from the gastrointestinal tract, kidneys or bladder.

If you constantly have nausea, pallor, fainting, blurry images, be sure to see a doctor and do the appropriate tests.

7. Are you pregnant? Fortunately, low pressure in pregnancy is not as dangerous as too high, but you need to be on your guard, because then also the flows will not have the correct values. Definitely move more and stick to a proper diet. Also watch out for the medications or supplements you take – some of them directly affect your blood pressure.

8. Do you work standing or sitting in one position? Unfortunately, you are much more likely to have low blood pressure. Try to take systematic breaks and exercise a little during them. Use the leg crossing – if it can be a problem if the pressure is too high, it is helpful when the pressure is low. You can also try to increase the pressure by breathing exercises.