fbpx
Problemy z zajściem w ciążę mogą mieć rożne przyczyny, od czysto fizycznych (np. zespół policystycznych jajników, endometrioza) po bardzo emocjonalne, np. przeżyte traumy, trudny partner, depresja. Zajmijmy się najpierw przyczynamy emocjonalnymi, często związanymi z doborem odpowiedniego partnera i udanym współżyciem. 
Według ajurwedy satysfakcjonujący seks jest jedną z podstaw zdrowego życia. Starożytne teksty głoszą, że współżycie płciowe jest dużo ważniejsze dla kobiet niż dla mężczyzn. Współczesna nauka odkryła, że faktycznie męskie feromony, które kobieta absorbuje podczas aktu, pomagają regulować jej płodność i zapewniają zdrowie całemu systemowi rozrodczemu. Regularne pożycie seksualne zapewnia kobiecie dobre samopoczucie. Niezadowalający seks może natomiast prowadzić do poważnych chorób. Kobieta ma prawo być niezadowolona, bowiem mężczyzna nie zaspokajając jej potrzeb, „wyciąga” z niej składniki odżywcze, nie dając nic w zamian. Nieadekwatne odżywienie wzmaga energię vata, powodując bolesne i nieregularne menstruacje. Frustracja kreuje gniew, który z kolei produkuje ostre vipaka, wytrącające z równowagi prawidłową produkcję krwi i działanie żeńskich organów płciowych. Problemy z menstruacją rozdrażniają kobiece nerwy. Kobiecie takiej jest trudno zajść w ciążę, a nawet jeśli się uda, jej wszystkie troski i niezadowolenie będą przenoszone na płód poprzez toksyny krążące w jej krwi.
Bywa, że kobieta, która bardzo chce mieć dziecko a nie ma ku temu odpowiednich możliwości (np. finansowych, brak poczucia bezpieczeństwa, poczucie panicznego strachu, lęki, obawy) mimo swojej fizycznej płodności podświadomie „zablokuje się na poczęcie”. 
Strach i lęki przed poczęciem chorego dziecka są jedną z najważniejszych emocjonalnych blokad jakie umysł narzuca organizmowi. 
W przypadkach emocjonalnych podstaw braku poczęcia ogromną rolę odgrywa terapia mentalna oraz wspomaganie ziołami takimi jak sarca asoka, ashvagandha czy shatavari. Dostępne są w postaci sproszkowanej lub w postaci odżywczych dżemików specjalnie skomponowanych w calu odżywnia układu rozrodczego.

Problems with getting pregnant can have various causes, from physical (eg polycystic ovary syndrome, endometriosis) to very emotional, eg traumatic experiences, difficult partner, depression. Let us first deal with the emotional problems, often associated with the selection of the right partner and successful co-existence.

According to Ayurveda, satisfying sex is one of the basics of a healthy life. Ancient texts proclaim that sexual intercourse is much more important for women than for men. Modern science has found that actually male pheromones, which a woman absorbs during an act, help regulate her fertility and provide health for the entire reproductive system. Regular sexual intercourse provides the woman with a good frame of mind. However, dissatisfying sex can lead to serious diseases. A woman has the right to be dissatisfied, because a man does not satisfy her needs, „draws out” nutrients from her, giving nothing in return. Inadequate nutrition increases the energy of vatta, causing painful and irregular menstruation. Frustration creates anger, which in turn produces sharp vipaka, disturbing the proper production of blood and the action of the female genital organs. Menstruation problems irritate the woman’s nerves. Such a woman is difficult to get pregnant, and even if she succeeds, all her worries and dissatisfaction will be transmitted to the fetus through the toxins circulating in her blood.

It happens that a woman who wants to have a child very much and does not have the appropriate options (eg financial, insecurity, sense of panic fear, fears) despite her physical fertility will subconsciously „block her conception.”

Awes and fear of conceiving a sick child are one of the most important emotional blocks that the mind imposes on the body.

In cases of emotional basis for the lack of conception, mental therapy and support with herbs such as sarca asoka, ashvagandha or shatavari play a huge role. They are available in powdered form or in the form of nutritional jams specially composed in the whole of the fertility of the reproductive system.