fbpx
Na Zachodzie popularne powiedzenie w wielu krajach mówi: Bóg stworzył świat i odpoczywał. Potem stworzył mężczyznę i odpoczywał. Potem stworzył kobietę i odtąd nikt już nie odpoczywał… Kobiety i mężczyźni od zawsze na siebie wzajemnie narzekają. Kobiety się przepracowują, bo narzekają, że mężczyźni nic nie robią. Mężczyźni z reguły ignorują problemy, które napotykają. Dane pokazują, że na wschodzie więcej kobiet inicjuje rozwody, z drugiej strony to one chcą mieć szczęśliwe rodziny i dzieci. W końcu tak czy siak łóżko jest tym, co najlepiej ich spaja. Co do całego zagadnienia partnerstwa opracowuję bardzo szeroki materiał, ale dziś przedstawiam krótkie streszczenie dotyczące naturalnych stymulantów. 
W Charaka Samhicie powiedziane jest, że najsłodszym afrodyzjakiem jest szept kobiety:) 
W ajurwedzie nie kładzie się dużego nacisku na pobudzenie seksualne kobiet, bo kobieta to źródło seksualnej energii sama w sobie i nie potrzebuje żadnej z dodatkowych stymulacji. Niektórzy z ajurwedyjskich praktyków, jak Chanakya czy Vatsyasana pisali, że kobieta ma 8 razy więcej energii seksualnej niż mężczyzna! Ale dla dobra wszystkich i ze względu na równouprawnienie poniżej stymulanty dla wszystkich:)
 * Kardamon w tradycji indyjskiej odgrywa niebagatelną rolę. W ajurwedzie mówi się, że to „król przypraw”. Nic dziwnego – stanowi jeden z najsilniejszych środków na poprawę trawienia a przede wszystkim balansuje wszystkie dosze. Kardamon nie tylko pobudza trawienie od samego zapachu, ale wzmacnia i stymuluje pracę serca. Uchodzi za jeden z najlepszych środków tonizujących mózg, usprawniających myślenie i koncentrację oraz poprawiających pamięć. Spożywany lub żuty po posiłku jest doskonałym środkiem na wzdęcia i kolki, a herbatka z kardamonu przeciwdziała chorobie lokomocyjnej. Pasta lub kawałek żutego kardamonu odświeża jamę ustną dzięki czemu polecany jest przy nudnościach, wymiotach i bólach głowy. Kardamon, używany zarówno wewnętrznie w postaci przyprawy dodawanej do różnorakich dań jak i zewnętrznie jako proszek do wcierania w ciało przed stosunkiem zaliczany jest do grupy największych afrodyzjaków a zarazem lekarstwem na impotencję. Niesamowicie pobudza zmysły u kobiet – stanowi przez to składnik wielu męskich perfum. Kardamonu nie powinno się jednak spożywać w zbyt dużych ilościach, szczególnie osobom o typie pitta, ponieważ ma silnie rozgrzewające właściwości. 
 * Przyprawy, takie jak wanilia, goździki, kolendra, anyżek, gałka muszkatołowa czy imbir, ze względu na swoje pobudzające działanie powinny znaleźć się w każdej potrawie zakochanych. Szczególnie istotny jest fakt ich działania podnoszącego krążenie krwi. 
 * Miód – jest po prostu świetnym źródłem energii łatwiej do spożytkowania natychmiast. Dodając energii redukuje zmęczenie i skłania do miłosnych uciech. W ajurwedzie uważany jest za pożywienie dla śukra – jednej z dhatu (tkanek ciała) odpowiedzialnej za pracę narządów płciowych.
 * Chilli – papryczka znana z dużej zawartości kapsaicyny, pobudzająca krążenie a tym samym ukrwienie narządów płciowych. Dodatkowo dzięki kapsaicynie oraz alkaloidom chilli stymuluje wydzielanie endorfin, hormonów szczęścia. 
 * Miłorząb – dzięki zawartości flawonoidów, substancji zaliczanych do silnych przeciwutleniaczy, przyczynia się do opóźniania procesów starzenia się organizmu w tym układu płciowego, skutecznie podnosi libido i zwiększa zadowolenie z życia seksualnego.
* Znany w kuchni europejskiej i starosłowiańskiej lubczyk doda energii i ma działanie wzmagające popęd płciowy.
 * Owoce morza, głównie dzięki sporej zawartości cynku, powodują wzrost testosteronu. Krewetki i ostrygi to danie na miłosną kolację szczególnie polecane panom. 
* Żeńszeń koreański oraz korzeń maca w drugiej części świata (Ameryka Południowa) mają podobne właściwości: zwiększające wydolność ciała, dodające wigoru oraz podnoszące libido i stymulujące dla mężczyzn. 
 * Pyszna czekolada, przyrządzona z nasion kakaowca wzmaga libido poprzez redukcję stresu i poprawę nastroju dzięki fenyloetyloaminie. Czekolada na mleku z wapniem, który poprawia przepływ impulsów nerwowych dzięki czemu podnosi się reakcja na bodźce dotykowe, pozostaje największym kobiecym afrodyzjakiem!
 * Z owoców słynne w zwiększaniu potencji seksualnej są przede wszystkim arbuzy (zawierają cytrulinę i argininę, substancje, które uruchamiają produkcję tlenku azotu – związku, który prowadzi do rozluźnienia naczyń krwionośnych. W taki sam sposób działa viagra) oraz brzoskwinie lub morele (owoce zwane „piersiami Wenus”). Banany (zawierają alkaloid, bufoteninę, który poprawia nastrój, zwiększa pewność siebie i stymuluje pociąg seksualny), melony i truskawki, szczególnie w obecności wanilii, cynamonu lub czekolady pieszczą zmysły i pozwalają oddać się rozkoszy. Granat jak żaden inny owoc, zwiększa libido u kobiet, pozostając królem kobiecego pożądania. 
 * Karczoch jest silnym afrodyzjakiem i przyczynia się do zwiększenia ilości produkowanej spermy. Spróbuj na wieczór zrobić sałatkę z karczocha: 2 szklanki pokrojonych karczochów delikatnie gotuj przez 15 minut; osusz i dodaj do nich 3 łyżki oliwy, 3 łyżki świeżo pokrojonej natki pietruszki; 1 łyżeczkę suszonego cząbru, popieprz i dosól do smaku. 
 * Orzechy i migdały a także sezam, ze względu na dużą ilość nienasyconych kwasów tłuszczowych, potrzebnych do trzymania prawidłowej gospodarni hormonalnej, są również wartościowym składnikiem diety podnoszącej poziom libido. Należy również pamiętać, że orzechy są bogatym źródłem selenu – pierwiastka zapobiegającemu utlenianiu, niszczeniu plemników. Im więcej selenu w diecie tym większa szansa na zdrowe i żywotne plemniki zapewniające płodność. 
 * Wszystkie bogate w cynk i wit B6 produkty jak pestki z dyni, czerwone mięso, wątróbka są pomocne w utrzymaniu prawidłowej pracy układu płciowego mężczyzny. Gwarantują utrzymanie prawidłowego wydzielanie testosteronu.
 * Afrodyzjakiem jest oczywiście korzenne czerwone wino, poprawiające krążenie i redukujące napięcie, rozluźniające. Należy uważać jednak z ilością, gdyż zbyt dużo alkoholu spowalnia ruchy, rozleniwia i otępia zamiast stymulować. 
 * Cenionym w ajurwedzie afrodyzjakiem jest też sok/syrop z cebuli robiony tradycyjnie na bazie cukru trzcinowego.
*    
In the West  they say: God created the world and rested. Then he created a man and rested. Then he created a woman and since then no one has rested … Women and men always complain to each other. Women overwork because they complain that men do nothing. Men tend to ignore the problems they face. The data shows that in the East more women initiate divorces, on the other hand they want to have happy families and children. In the end, anyway, bedroom is what best binds them. As for the whole partnership, I am creating a wide material, but today I present a brief summary about natural stimulants.
In Charaka Samhita it is said that the sweetest aphrodisiac is the whisper of a woman 🙂
In Ayurveda there is not much emphasis on sexual arousal of women, because a woman is a source of sexual energy in itself and does not need any of the additional stimulation. Some of the Ayurvedic practitioners, like Chanakya or Vatsyasana, wrote that a woman has 8 times more sexual energy than a man! But for the sake of everyone and because of the gender equality I wrote below stimulants for everyone 🙂
 * Cardamom plays a significant role in Indian tradition. In Ayurveda, it is said that cardamom is the  „king of spices.” No wonder – it is one of the strongest spices to improve digestion and, above all, balances all the doshas. Cardamom not only stimulates digestion from the aroma itself, but also strengthens and stimulates the heart. It is considered one of the best toning rejuvenator on the brain, improving thinking and concentration and improving memory. Eaten or chewed after a meal is an excellent remedy of bloating and colic, and tea from cardamom counteracts motion sickness. A paste or a piece of a wrought cardamom refreshes the mouth, thanks to which it is recommended for nausea, vomiting and headaches. Cardamom, used both internally in the form of spices added to various dishes and externally as a powder to rub into the body before intercourse is considered to be the group of the largest aphrodisiacs and also a cure for impotence. It unmistakably stimulates the senses of women – it is the ingredient of many men’s perfumes. However, cardamom should not be consumed in excessive amounts, especially for people of the pitta type, because it has strong warming properties.
 * Spices, such as vanilla, cloves, coriander, anise, nutmeg or ginger, due to their stimulating effect should be found in every dish of lovers. The fact that their action increases blood circulation is particularly important.
 * Honey – is simply a great source of energy easier to utilize immediately. By adding energy, it reduces fatigue and makes you feel like having fun. In ayurveda it is considered a food for shukra – one of the dhatu (body tissues) responsible for the work of the genital organs.
 * Chilli – a pepper known for its high content of capsaicin, stimulating circulation and thus supply bood to the genitals. Additionally, thanks to capsaicin and chilli alkaloids, it stimulates the secretion of endorphins, the hormones of happiness.
 * Ginkgo – thanks to the content of flavonoids, substances considered to be strong antioxidants, contributes to delaying the aging process of the body including the sexual system, effectively increases libido and increases satisfaction with sexual life.
* Lovage, well-known in European and Old Slavic cuisine, will give energy and have an activity that enhances sex drive.
 * Seafood, mainly due to the large amount of zinc, causes an increase in testosterone. Shrimps and oysters are a dish for a love dinner especially recommended to gentlemen.
* Korean ginseng and maca root in the second part of the world (South America) have similar properties: increasing body efficiency, adding vigor and improving libido and stimulating for men.
 * Delicious chocolate, made from cocoa beans, increases libido by reducing stress and improving mood thanks to phenylethylamine. Chocolate on milk with calcium, which improves the flow of nerve impulses, thanks to which the response to tactile stimuli rises, remains the largest female aphrodisiac!
 * The fruits famous for increasing sexual potency are primarily watermelons (contain citrulline and arginine, substances that trigger the production of nitric oxide – a compound that leads to relaxation of blood vessels. Viagra works in the same way) and peaches or apricots (fruits called Venus’ breasts). Bananas (containing alkaloid, bufotenine, which improves the mood, increases self-confidence and stimulates sexual attraction), melons and strawberries, especially in the presence of vanilla, cinnamon or chocolate, caress the senses and allow you to indulge in pleasure. Pomegranate, like no other fruit, increases womans libido.
 * Artichoke is a strong aphrodisiac and helps to increase the amount of sperm produced. Try to do it for the salad of artichoke: 2 cups of sliced ​​artichoke gently boil for 15 minutes; dry and add 3 tablespoons of oil to them, 3 tablespoons of freshly chopped parsley; 1 teaspoon of dried savory, add peper to taste.
 * Nuts and almonds as well as sesame seeds, due to the large amount of unsaturated fatty acids needed to maintain a healthy hormonal balance, are also a valuable component of the diet that increases the level of libido. It should also be remembered that nuts are a rich source of selenium – an element preventing oxidation, destruction of sperm. The more selenium in the diet, the greater the chance for healthy and viable sperm that ensure fertility.
 * All products rich in zinc and vitamin B6 such as pumpkin seeds, red meat, liver are helpful in maintaining the proper functioning of the male reproductive system. They guarantee the proper secretion of testosterone.
 * Of course the most known afrodisiac is red wine, improving circulation and reducing tension, loosening. However, be careful with the amount, because too much alcohol slows down movements, lulls and dulls instead of stimulating.
 * Aphrodisiac valued in Ayurveda is also juice / onion syrup made traditionally based on cane sugar.