fbpx

Dziś w nocy kolejna atrakcja. Dopiero co udało mi się
ogarnąć denerwujące drętwienie rąk podczas snu to moja niespełna 4 letnia córka
postanowiła zapewnić mi inną rozrywkę
J
Od urodzenia Wojtusia zdarzało jej się zmoczyć w nocy, ale od jakiegoś czasu
wręcz nagminnie. Zjawisko jest o tyle ciekawe, że z pieluch wyrosła już dawno i
przez ostatnie 2 lata nie zmoczyła się ani raz – tylko potwierdza ajurwedyjskie
podejście do mimowolnego moczenia w nocy. W ajurwedzie uważa się, że nocne
moczenie się to nieświadome wołanie dziecka o zwrócenie nań uwagi. Będzie się
tak objawiał również brak poczucia bezpieczeństwa i przejawiane emocje takie
jak złość, zazdrość, frustracja. Trudny charakter Mai, mój zdecydowany brak
czasu na zaspokojenie jej wszystkich potrzeb i zachcianek, brak odpowiedniej
stymulacji i zajęcia (brak przedszkola – są wakacje) i zazdrość o Wojtka
stworzyły znakomite warunki do rozwoju stresu i psychicznego złego
samopoczucia, które objawiają się np. w napadach agresji, krzyku a teraz
dodatkowo mokrym materacem w nocy
L
Nie krzyczę na nią i nie strofuję jej, bo wiem, że to nic nie pomoże. Staram
się ograniczać ilość spożywanych bezpośrednio przed snem płynów i pilnować żeby
skorzystała z toalety kilka razy przed snem. Nie ogląda bajek, staram się też
nie czytać dzieciom historii przed które mogłyby się bać. Na ile się da (Maja
jest dosyć … nieostrożna) zachęcam ją do zabawy z Wojtkiem i pozwalam się do
niego „przytulać” (czyli pilnuję, żeby go nie zgniotła). Podaję jej w ciągu
dnia miętę, wprowadziłam też chyawanprash oraz świeżą żurawinę; wieczorem
dostaje ashwagandę (5 gr). Ajurweda proponuje też amlę w ilości 5 gr 2 razy
dziennie, a dla dzieci o konstytucji kapha ewentualnie punarnava. Warto też
upewnić się, że ta dolegliwość nie wynika z zaburzonej pracy nerek – u nas z
pewnością jest efektem stresu psychicznego, ale gdyby moczenie u twojego
dziecka nie zanikało po 5 roku życia i było często powtarzającym się problemem
a wykluczyłaś pasożyty to może być oznaką kiepskiej pracy nerek.

I staram się okazywać  Mai więcej miłości, żeby nie czuła się
odtrącona, choć z całej trójki to ona jest moją piętą achillesową – jest butna,
uparta a przy tym zadziorna i nieposłuszna. Mam ciągle mi powtarza, że byłam dokładnie
taka sama… Tylko byłam?:)
Another attraction tonight. I just managed to embrace the annoying numbness of my hands while sleeping, my almost 4-year-old daughter decided to provide me with different entertainment. From the time when Wojtuś was born, she got wet at night. The phenomenon is interesting because she has grown out of diapers a long time ago and has not been wet during the past two years – it only confirms the Ayurvedic approach to enuresis. In Ayurveda, it is believed that enuresis in the night is an unconscious call of a child to draw attention to him or her. The child will also manifest that he or she have a lack of sense of security and experiences emotions such as anger, jealousy, frustration. Maja’s difficult character, my lack of time to meet all her needs and whims, lack of proper stimulation and classes (no kindergarten – there are holidays) and jealousy of Wojtek created excellent conditions for the development of stress and mental ill-being, which manifest themselves, e.g. in seizures aggression, screaming and now additionally a wet mattress at night… I do not shout at her and do not scold her, because I know that it will not help. I try to limit the amount of liquids consumed immediately before bedtime and make sure that she uses the toilet several times before bedtime. I do not let her to watch cartoons, I also try not to read to children stories they could be afraid of. As far as she can (Maja is quite … careless) I encourage her to play with Wojtek and let her „hug” him (that is, I make sure she doesn’t crush him). I give her mint tea during the day, I also introduced chyawanprash and fresh cranberry; in the evening he gets ashwaganda (5 gr). Ayurveda also offers amla in the amount of 5 grosze 2 times a day, and for children with the constitution kapha – punarnava. It is also worth making sure that this ailment does not result from impaired kidney function – in our case it is certainly an effect of mental stress, but if your child’s enuresis did not disappear after the age of 5 and was a frequently recurring problem and you ruled out parasites, it can be a sign of poor kidney function.
And I try to show Maja more love so that she doesn’t feel rejected, though she is my Achille’s heel – she is tough, stubborn, feisty and disobedient. My mum always says me that I was exactly the same … I was only? 🙂