fbpx
W weekend uparłam się, żeby zasiać choć część corocznych upraw. Oczywiście sama nie mogłam tego wykonać, zaprzęgłam męża i dzieci a sama stałam się instytucją nadzorująco-korygującą (czytaj „dzieci to nie tak się robi!!!! Dajcie mi to, to nie tak”…) Tak zupełnie poważnie, starałam się być spokojna mimo tego, że widziałam jak większość nasionek ląduje między grządkami. Pomyślałam sobie wtedy, że musi się udać, bo przecież księżyc jest w nowiu. I niechcący wypowiedziałam te słowa głośno wywołując lawinę komentarzy. Więc już wszystko tłumaczę jak to jest z perspektywy ajurwedy:
Cykl księżycowy trwa około 29 dni, a jego niezaprzeczalna moc sprawia, że ​​księżyc jest zwornikiem ceremonii, tradycji i praktyk w kulturach na całym świecie. Chociaż istnieje wiele mitycznych opowieści i legend otaczających księżyc, istnieje taka sama ilość badań, które mają na celu znalezienie naukowej korelacji między cyklami księżyca i cyklami żywych istot. 

Badania obejmują między innymi tematy rolnicze (od najlepszego czasu na sadzenie lub żniwa), te dotyczące lepszego zrozumienie uwalniania melatoniny po działanie kobiecych cykli reprodukcyjnych. Zgromadzona do tej pory wiedza jest ogromna i jeśli spróbujemy zastosować ją do sposobu w jaki prowadzimy nasze życie, możemy być o krok bliżej do świadomego połączenia z naturą. 
Ajurweda, ale nie tylko, tak samo jest w większości wierzeń społeczeństw tradycyjnych, dzieli cykl księżycowy na 4 fazy, dając konkretne wyobrażenie co w tym czasie się dzieje.
1. Księżyc w nowiu 
W tradycyjnych kulturach kobiety miesiączkowały razem podczas ciemnej nocy nowiu. W tym czasie zbierały się, aby wspierać się nawzajem w podróży do „wnętrza siebie”. W czasie „ciemnego księżyca”, kiedy energia kobiety znajduje się w najniższym punkcie, kobiety praktykowały introspekcję, spędzały czas w ciszy, na odpoczynku i wewnętrznej refleksji. To też tradycyjnie czas zasiewów – zarówno jeśli chodzi o planowanie, intencje i schemat działań na najbliższy czas ale także wysiewy na polu.
2. Czas między nowiem a pełnią 
Intencje, dociekania i wewnętrzne kontemplacje ustalone w czasie nowiu księżyca powinny nabierać mocy. Każdego wieczoru wschodzący księżyc zyskuje na wielkości, tak samo jak powinny rozpędzać się plany i projekty. Również roślinki zasadzone podczas nowiu powoli zakorzeniają się i zaczynają proces wzrostu.
Czas między księżycem w nowiu a księżycem w pełni symbolizuje także dojrzewanie komórki jajowej. Gdy będziesz w harmonii i włączysz w swoje działania praktykę obserwacji księżyca odkryjesz, że cykle miesiączkowe przechodzą w cykl księżycowy. W ten sposób kobiety miesiączkują w nowiu i owulują przy pełni księżyca. 
3. Pełnia 
Czas pełni księżyca jest kulminacyjnym momentem uzewnętrznienia „nasion” zasadzonych w nowiu. To idealny moment na działanie, stawianie czoła wyzwaniom, jakie w tym czasie cię angażują;
podobnie z dużą mocą i energią rośliny kiełkują przebijając się przez warstwę ziemi.
4. Czas od pełni do nowiu 
Aktywność, pasja i zaangażowanie w „zewnętrzne” działania z każdym dniem maleją, ustępując miejsca wglądowi w funkcjonowanie własnego ciała i przygotowaniu się na nadejście nowiu.

At the weekend I insisted on planting at least a part of the annual crops. Of course, I could not do it myself, I asked my husband and children and I became a supervisory and corrective institution myself (read „children, oh no… please do not do it like that !!!!) Give me this, it’s not like that …”) Seriously, I tried be calm despite the fact that I saw how most of the seeds land between the grooves. I thought then that „it must work, because the moon is new”. I accidentally uttered these words loudly causing an avalanche of comments. So I explain everything from the ayurvedic perspective:

The lunar cycle lasts about 29 days, and its undeniable power makes the moon a keystone of ceremonies, traditions and practices in cultures around the world. Although there are many mythical stories and legends surrounding the moon, there is the same amount of research that aims to find a scientific correlation between the cycles of the moon and the cycles of living beings.

Research includes, among others, agricultural topics (from the best time for planting or harvesting), those concerning a better understanding of the release of melatonin and funcioning of female reproductive cycles. The knowledge accumulated so far is huge and if we try to apply it to the way we lead our lives, we can be one step closer to a conscious connection with nature.

Ayurveda (and most beliefs of traditional societies), divides the lunar cycle into four phases, giving a concrete idea of ​​what is happening at the time.

1. New moon
In traditional cultures, women menstruated together during the dark new moon nights. During this time, they gathered to support each other on the journey to „inside themselves”. During the „dark moon”, when the woman’s energy is at the lowest point, the women practiced introspection, spent time in silence, rest and inner reflection. It is also traditionally the time of sowing – both in terms of planning, intentions and scheme of activities for the nearest time, but also sowing in the field.

2. Time between new and full moon
The intentions, inquiries, and internal contemplations set up during the new moon should become powerful. Each evening the rising moon gains in size, just as plans and projects should speed up. Also plants planted during the new moon slowly take root and the process of growth is beggining.

The time between the new moon and the fullness of moon symbolizes the maturation of the human egg. When you are in harmony and incorporate moon observation practice into your activities, you will discover that their menstrual cycles are turning into a lunar cycle. In this way, women menstruate new and ovulate with the full moon.

3. Fullness
The time of the full moon is the culmination of the manifestation of the „seeds” planted in the new moon. This is the perfect moment to act, to face the challenges that engage you at this time; similarly with high power and energy, the plants germinate through the soil layer.

 4. Time from full moon to new moon
Activity, passion and involvement in „external” activities decrease every day, giving way to insight into the functioning of one’s own body and preparing for the arrival of a new one.