fbpx
Spośród całej wiedzy ajurwedyjskiej jaką posiadam, gdyby ktoś zapytał mnie o kosmetyki najlepsze dla doszy musiałabym się długo zastanawiać co odpowiedzieć. Tak, zdecydowanie kosmetologia to nie jest moja bajka nawet w ajurwedzie:) Od dziecka byłam „chłopaczarą” i pierwszy poważny makijaż miałam chyba na własnym ślubie:) Do tej pory w kosmetyczce mam może z jedną czy dwie jakieś pierdułki do „umalowania” na szczególne okazje, ale jakoś mi to nie wychodzi. Nie lubię kosmetyków a do pielęgnacji używam tylko i wyłącznie olejów, w przeciwieństwie do mojej 3,5 letniej córki, która najchętniej co dwie minuty zmieniałaby make up…. Nie wystarczy zmiana uczesania, spineczek i innych pierdułeczek… o nie…. Musiałam w końcu kupić jej specjalny organiczny lakier do paznokci i cały zestaw eko kosmetyków dla małych księżniczek, bo już nie mogłam patrzeć jak podkrada teściowej prawdziwą szminkę i maże się nią po całej swojej buzi:) Potem taka uciapana przychodzi i pyta czy jest śliczna. Zawsze jej wtedy mówię, że niekoniecznie a mała zakłada ręce w krzyż, odwraca głowę z przekąsem i rzecze: „obażam się”. Słodkie:)
Ale do rzeczy. 
W kilku fajnych książkach, min. Melanie Sachs „Ajurweda a uroda. Jak być pięknym” albo „Ajurweda i piękno” dr Partapa Chauhana znajdziesz świetne przepisy na ziołowe, organiczne, naturalne kosmetyki: maseczki, kremy, pasty itd zgodne z zasadą: „wcieraj w ciało tylko to, co możesz zjeść”. Autorzy podkreślają, że w pielęgnacji ciała najważniejszą rolę pełnią oczyszczanie i odżywanie skóry, a także zabiegi poprawiające ukrwienie i dodające energii, czyli masaże i szczotkowanie ciała. Zwracają też uwagę na konieczność dostosowania zabiegów pielęgnacyjnych do wymogów danej doszy. A i tu musisz pamiętać, że w zasadzie powinnaś kierować się aktualnym stanem, czyli wikriti, bo twoja skóra może być z natury sucha, ale ze względu np. na zaburzenia ze strony bioenergii pitta stanie się tłusta, trądzikowa, zaskórniakowa, naczynkowa i właśnie do takiej powinnaś w tym momencie dobierać kosmetyki. 
Pamiętaj też,  że nic nie zastąpi pracy „od środka”. Podoba mi się wyjaśnienie piękna dr Chauhana, który pisze:” piękno człowieka wykracza poza formę fizyczną i zawiera się ostatecznie w sercu w postaci miłości, czystości i szczęścia (…) Prawdziwe piękno jest zewnętrzną manifestacją naszych myśli pozytywnych.” Dokładam do tego odpowiednią dietę, aktywność fizyczną, oczyszczanie,  kontakt z naturą, unikanie stresu i miłość do wszystkich stworzeń:) Wata

Jeśli chodzi o suchą i wrażliwą, delikatną skórę osób o konstytucji wata, to jak żaden inny typ potrzebuje ona nawilżenia. Dogłębne nawilżenie i odżywienie skóry może być wspomagane preparatami zawierającymi aloes, olej migdałowy, olej jojoba czy olej sezamowy. Współczesna kosmetologia dodaje do tego zestawu kwas hialuronowy, który notabene znajdziemy w naturalnej postaci w wielu produktach zalecanych dla zbalansowania tej doszy (np. w olejach z ryb, ziarnach, orzechach, zielonych warzywach, produktach bogatych w cynk). 
Spróbuj zrobić zabiegi: 
odżywiające: np maseczki ze sproszkowanych migdałów;
rozgrzewające: parówki ziołowe
tonizujące: woda różana z witaminą E
Skóra pitty, czyli moja:) Zrównoważona jest miękka, jasna, ciepła, delikatna i przyjemna w dotyku. Ale w przypadku zaburzeń z ogromną ilością piegów, przebarwieniami, rożnego rodzaju wypryskami  (trądzikiem, wągrami, zaskórniakami, nawet stanem zapalnym) wynikającymi przede wszystkim z nadmiaru pitty (np. z przegrzania organizmu, zjedzenia pożywienia potęgującego pittę, alergii kontaktowej). I jest raczej tłusta, szczególnie w strefie T. Ten rodzaj skóry potrzebuje przede wszystkim ochrony przeciwsłonecznej i zdecydowanego oczyszczenia oraz złagodzenia kremami zawierającymi naturalne wyciągi roślinne z rumianku, nagietka, fiołka trójbarwnego. Spróbuj zestawu oczyszczającego z: płatków owsianych, drzewa sandałowym i wodą różaną. 

Najpiękniejszą skórę mają osoby o konstytucji kapha: elastyczna, gładka, dogłębnie nawilżona, jednolita kolorystycznie. W zasadzie to kapha nie musi wkładać zbyt wiele wysiłku w jej pielęgnację, jeśli tylko dba o odpowiednie jej oczyszczenie z nadmiaru tłuszczu i złuszczającego się naskórka. 
Natomiast skóra osoby z zaburzeniami doszy kapha jest tłusta, gruba z dobrze widocznymi porami. Używaj oleju słonecznikowego do jej pielęgnacji, gdyż nie zatyka porów. Stosuj mieszanki rozgrzewające (np. ziołową kąpiel parowa na bazie lukrecji, skórki z cytryny i rozmarynu) oraz oczyszczające, jak glinki z dodatkiem soku z cytryny.
Ponieważ Kapha charakteryzuje się skórą tłustą może mieć uczucie ciągłej potrzeby oczyszczania skóry. Pamiętaj jednak, żeby nie używać w tym celu mydeł, ani żeli i pianek zawierających alkohol w składzie. Takie produkty zdecydowanie wpływają niekorzystnie na skórę kaphy, pozbywając ją jej naturalnej lipidowej ochrony. Tym samym doprowadza to do zwiększenia produkcji sebum i koło się zamyka:) 

Ciekawe porady donośnie pielęgnacji  znajdziesz na: https://ewaszydlowska.pl/blog/
Out of all Ayurvedic knowledge I have, if someone asked me about the best cosmetics, I would have to think for a long time what to answer. Yes, definitely cosmetology is not my favourite topic…Since childhood, I was „urchin” and the first serious makeup I probably had at my wedding 🙂 I do not like cosmetics and I use only oils for care, as opposed to my 3.5 year old daughter, who would change make up every two minutes … It’s not enough to change haircuts, hairpins and other piercings … oh no … .. I had to finally buy her a special organic nail polish and a whole set of eco cosmetics for little princesses.
But to the point.
In some fine books, min. Melanie Sachs „Ayurvedic beauty care” or „Ayurveda and beauty” by Dr. Partap Chauhan you will find great recipes for herbal, organic, natural cosmetics: masks, creams, pastes, etc. in accordance with the principle: „rub into the body only what you can eat”. The authors emphasize that the most important role in body care is cleansing and nourishing the skin, as well as treatments that improve blood circulation and give energy, that is massage and brushing the body. They also pay attention to the need to adjust the care treatments to the requirements of your dosha. And here you must remember that in principle you should be guided by the current state, or vikriti, because your skin may be naturally dry, but because of, for example, disruption from the bioenergy pitta will become oily, acne, pustular, capillaries and just to you should choose cosmetics at this moment.
Remember also that nothing can replace the work from the inside. I like the explanation of the beauty of dr. Chauhan, who writes: „the beauty of man transcends the physical form and is ultimately contained in the heart in the form of love, purity and happiness (…) True beauty is the external manifestation of our positive thoughts.” I add the right diet, physical activity, cleansing, contact with nature, avoiding stress and love for all creatures 🙂
Vatta
When it comes to the dry and sensitive, delicate skin of people with a vatta constitution, like no other type it needs hydration. In-depth hydration and nourishment of the skin can be supported with preparations containing aloe vera, almond oil, jojoba oil or sesame oil. Contemporary cosmetology adds hyaluronic acid to this set, which, can be found in a natural form in many products recommended for the balance of this dosha (eg in fish oils, grains, nuts, green vegetables, zinc-rich products).
Try to do treatments:
nourishing: eg. masks made from powdered almonds;
warming up: herb saunas
toning: rose water with vitamin E
Pitta leather, or mine leather 🙂 If balanced it is soft, bright, warm, delicate and pleasant to the touch. But in the case of disorders – with a huge number of freckles, discolorations, various types of spotty (acne, blackheads, comedones, even inflammation) resulting primarily from excess pitta (eg from overheating the body, eating food enhancing pita, contact allergies). And it is rather oily, especially in the T- zone. This type of skin needs above all sun protection and decisive cleansing and alleviation of creams containing natural plant extracts from chamomile, calendula, violet. Try a cleansing kit with: oatmeal, sandalwood and rose water.
The most beautiful skin has people with the constitution of kapha: elastic, smooth, deeply moisturized, uniform in color. In fact, kapha does not have to put too much effort into its care rather than  proper cleansing of excess fat and exfoliating skin. On the other hand, the skin of a person with disturbed kapha is oily, thick with well visible pores. Use sunflower oil for its care, as it does not clog pores. Use warming compounds (eg herbal liquorice-based steam bath, lemon and rosemary peel) and cleansing, like clays with the addition of lemon juice.
Because Kapha is characterized by oily skin, it can have the feeling of constant need to clean the skin. However, be careful not to use soaps or gels and foams containing alcohol in the composition for this purpose. Such products definitely adversely affect the skin of kapha, ridding it of its natural lipid protection. Thus, it leads to increased production of sebum and the circle closes 🙂
If you are interested in this topic, please look here