fbpx

W tym roku niestety z racji ogromnego jeszcze brzucha na niewiele sobie pozwoliłam. Ale i tak, jak co roku, w moim warzywniaku jest sporo ciekawych rzeczy a wśród nich kilka z ziół ajurwedyjskich, które zdecydowanie lepiej jest hodować we własnych pieleszach niż kupować. Każdy, nawet amator ogródkowy, doskonale poradzi sobie z uprawą min:

tulsi (święta bazylia)
która w hinduizmie uważana jest za roślinę świętą i wręcz czczona. Oprócz zastosowania do celów religijnych, tulsi jest cudownym lekiem, który ma niezliczone właściwości lecznicze – jej nazwa z sanskrytu to „niezrównana”. Co ciekawe tulsi ma dwie odmiany, które mają podobne właściwości a ich nazwy pochodzą od hinduistycznych bóstw Kriszny i Ramy czyli Krisznu Tulsi (zielonkawo-czarne/fioletowe liście)  i Rama Tulsi (zielone liście). Tulsi jest gorzka i ostra, rozgrzewająca, sucha, drenująca – poprzez te właściwości pacyfikuje dosze wata i kapha a podnosi pittę. Jej prabhav (czyli niewyjaśnioną właściwością w tekstach ajurwedyjskich, taką, która jest, ale nie wiadomo dlaczego) jest to, że ma właściwości antybakteryjne i antyseptyczne. Pożytkuje się wszystkie części tej rośliny, czyli korzeń, kwiaty, nasiona, liście, ale najwięcej przepisów i najszersze zastosowanie znajdziemy w literaturze w odniesieniu do liści. Idąc za Suśrutą i Czaraką, wykorzystuję tulsi do leczenia kaszlu, przeziębień, zbijania gorączki u dzieci, a swoim pacjentom polecam ją też przy stanach astmatycznych, przewlekłych zaburzeniach układu oddechowego. 
(Charak Samhita, Sutra Sathan, 27/169, by Aacharya Vidyadhar Shukla and Professor Ravidutta Tripathi,Chaukhamba Sanskrit Pratishthan,2017; Sushruta Samhita, Sutra Sathan,46/233,234,by Kaviraj Ambikadutta Shastri, Chaukhamba Sanskrit Sansthan, 2011).
– mięta 
Tej rośliny chyba nie trzeba nikomu przedstawiać:) Szybko się roznosi po całym ogródku, pięknie pachnie i stanowi świetną podstawę do miętowej lemoniady dla dzieci:) Oczywiście mięta ma wiele odmian, ale najpopularniejszą jest mięta pieprzowa, która ma specyficzny, ostry smak. W fitoterapii wykorzystuje się liście mięty, z których wytłacza się olejek; liście używa się oczywiście do herbat wspomagających procesy trawienne oraz do potraw (np. chutney, sosy, zupy itd), które mają właściwości wychładzające. Takie liście z  ogródkowej mięty nadają się zdecydowanie do użycia jako herbatka na trawienie, do wychładzania poprzez stąpanie po nich bosymi stopami w gorące dni, do żucia jako odświeżenie jamy ustnej oraz do nacierania skóry w przypadku oparzeń słonecznych lub podrażnień. Mięta jest polecana w łagodzeniu pitty i kaphy; neutralna dla waty.
brahmi (bacopa drobnolistna) 
Kolejne zioło, którego nazwa wywodzi się od hinduistycznego bóstwa Brahmana (Brahmy) – Najwyższego Pana. Brahman to „imię”, „nazwa” nadana uniwersalnej świadomości, a brahmi dosłownie oznacza energię lub mądrość Brahmy. Zgadza się to z powszechnym zastosowaniem tego zioła, które poprawia pamięć, koncentrację,  wzmacnia inteligencję i świadomość ciała oraz umysłu. jego prabhav to medhya – dobry dla mózgu. Zwiększa wydajność poznawczą, poprawia pamięć, jest pomocne w leczeniu depresji i lęków, mojemu tacie podaje brahmi na objawy SM. Do użycia nadaje się cała roślina w tekstach opisywana jako pacyfikująca przede wszystkim doszę wata. Liście dodaję dzieciom do soków. Brahmi jest dobre dla wszystkich trzech doszy.
– kolendra siewna
Kolejne zioło, które dodaję praktycznie do wszystkiego:) Kiedyś wyrywałam całe wraz z korzeniami, od zeszłego roku wpadłam na pomysł, żeby odcinać przy ziemi liście i one cały czas się odnawiają. Tym samym mam pod dostatkiem liści przez cały sezon a na jesieni pozwalam im urosnąć i rozwinąć się, żebym miała „kulki”- nasiona (jak to mówią moje dzieci) na zimę. Wychładzająca, świetnie spełnia swoją rolę w upalne dni. Można z niej przygotowywać sosy, chutney, różnego rodzaju sałatki albo wykorzystywać jako dekoracja do dań. No i oczywiście wyciskać sok. U nas to pierwsza pomoc w bólach brzucha powodowanych wzdęciami. Ma właściwości odtruwające organizm, jest silnym antyoksydantem, ma działanie antybakteryjne, ale przede wszystkim reguluje pracę jelit i pomaga w dolegliwościach ze strony układu pokarmowego. Kolendra zdecydowanie podchodzi mnie i Krzysiowi – dwóm pittom, ale dobra jest też dla kaphy. 
– koper ogrodowy
Rozsiany bez ładu i składu po całym ogródku, znajduje zastosowanie nie tylko do kiszenia ogórków i posypywania ziemniaków. Choć dzieci nie za bardzo za nim przepadają ląduje prawie w każdej warzywnej surówce a często też i w soku (tego akurat nie wiedzą:) Szczególnie korzonki, kiedy zielone idzie do czegoś innego. Koper sprawdza się świetnie przy dolegliwościach trawiennych związanych z nadmiarem waty: zaparciach, nadmiernych gazach, wzdęciach. Do użycia nadają się wszystkie części rośliny i wszystkie posiadają charakterystyczny zapach. Koper reguluje doszę wata i kapha. 

This year, unfortunately because of pregnancy, I did not allow myself much. But as every year, there are a lot of interesting things in my green place. Among them a few of Ayurvedic herbs, which are easy to grow. Everyone, even a garden fan, can cope with growing:
– tulsi (holy basil),
which in Hinduism is considered a holy plant and even worshiped. In addition to being used for religious purposes, tulsi is a wonderful medicine that has innumerable healing properties. Interesting thing is that Tulsi has two varieties  (have similar properties) which names are derived from the Hindu deities: Krishna and Rama. It is Krisznu Tulsi (greenish-black / purple leaves) and Rama Tulsi (green leaves). Tulsi is bitter and hot, warming, dry, draining – by means of these properties it balance vatta and kapha and raise pitta dosha. Her prabhav (that is unexplained property in Ayurvedic texts, no one knows why it works) is that it has antibacterial and antiseptic properties. All parts of the plant are used, i.e. root, flowers, seeds, leaves, but the most recipes and the widest application can be found in the literature with reference to leaves. Following Susruta and Charaka, I use tulsi to treat coughs, colds, children fever, and to my patients also I recommend it for asthmatic conditions, chronic respiratory disorders.
(Charak Samhita, Sutra Sathan, 27/169, by Aacharya Vidyadhar Shukla and Professor Ravidutta Tripathi, Chaukhamba Sanskrit Pratishthan, 2017, Sushruta Samhita, Sutra Sathan, 46 / 233,234, by Kaviraj Ambikadutta Shastri, Chaukhamba Sanskrit Sansthan, 2011).
– mint
This plant probably does not need to be presented to anyone:) It spreads quickly throughout the garden, smells beautiful and is a great basis for mint lemonade for children:) Of course, the mint has many varieties, but the most popular is peppermint, which has a specific, spicy flavor. In fitotheraphy, mint leaves are used, from which oil is extruded; the leaves are of course used for teas supporting digestive processes and for dishes (eg chutney, sauces, soups etc.) that have cooling properties. These leaves of garden mint are definitely suitable for use as a tea for digestion, for cooling by treading on them bare feet in hot days, chewing as a refreshment of the mouth and rubbing the skin in case of sunburn or irritation. It is recommended for pitta and kapha dosha; neutral for vatta. 
– brahmi (small-bacopa)
Another herb, whose name derives from the Hindu Brahman deity (Brahma) – the Supreme Lord. Brahman is the „name” given to universal consciousness, and Brahmi literally means the energy or wisdom of Brahma. This agrees with the widespread use of this herb, which improves memory, concentration, strengthens intelligence and body/mind awareness. Its prabhav is medhya – good for the brain. It increases cognitive performance, improves memory, is helpful in the treatment of depression and anxiety. I recommend my dad who have SM to take it. The whole plant in the texts described as pacifying mainly the vatta dosha. Leaves I add to juices for my children. Brahmi is good for all doshas.
– coriander
Another herb that I add to everything 🙂 I took everything with roots, but from last year I came up with the idea to cut off the leaves by the ground and they are constantly renewing. Thus, I have plenty of leaves throughout the season and in the autumn I let them grow and develop to have „balls” – seeds for the winter. Cooling down, it perfectly fulfills its role on hot days. You can prepare sauces, chutneys, salads of various kinds or use it as a decoration for dishes. And of course, squeeze the juice. It is the first help in abdominal pain caused by bloating. It has the detoxifying properties of the body, is a powerful antioxidant, has antibacterial effects, but above all regulates the intestinal function and helps with problems from the digestive system. Cilantro is good for pitta and kapha doshas.
– garden fennel
Scattered without order and composition throughout the garden, it is applicable not only to pickling cucumbers and sprinkling potatoes. Although children do not like him too much, fennel lands in almost every vegetable salad and often also in juice (that’s what they do not know:) Fennel works great for digestive problems associated with excessive vatta: constipation, excessive gases, bloating. All parts of the plant are suitable for use and all have a characteristic smell.