fbpx
W ajurwedzie smak wraz z językiem jako organem jego odbioru połączony jest z żywiołem wody (ap) oraz energią kapha. Język natomiast ściśle skorelowany jest z organami płciowymi – penisem i łechtaczką, traktowanymi jako „języki niższe”, podczas, gdy język w ustach jest „językiem wyższym”. Ten, kto nauczy się panowania nad „wyższym językiem”, swobodnie kontroluje również ten „niższy”. 
W kwestii smaku powraca temat niezwykłego połączenia między seksualnością a odżywianiem. Czyż nie popularnym i prawdziwym jest powiedzenie „przez żołądek do serca”. A zatem pożywienie też może stanowić swego rodzaju afrodyzjak i stymulator działań seksualnych. „Apetyt wzrasta w miarę jedzenia” – to druga fraza, która pasuje zarówno w kontekście jedzenia jak i uprawiania miłości. 
Romantyczny wieczór zawsze zaczyna się od kolacji, szczególnie otoczonej innymi akcesoriami w stylu świec, odpowiedniej nastrojowej muzyki, pięknych a zarazem pobudzających wyobraźnię strojów i wspaniałych zapachów. Wszystko ze sobą współgra ale w pierwszej fazie to właśnie zmysł smaku odgrywa zasadniczą rolę. 
Smak pobudzające do aktywności seksualnej to przede wszystkim słodki. Skorelowany z miłością i satysfakcją, powinien być spożywany w ograniczonych ilościach. Smak ten złożony jest z wody i ziemi a przez ich właściwości jest wychładzający, ciężki i oleisty; nawilża i odżywia ciało oraz rozwesela umysł. Zapewnia wzrost i rozbudowę wszystkich tkanek. Smak ten może być użyty jako balansujący inne smaki – zaspokaja uczucie głodu po spożyciu pożywienia słonego, kwaśnego i ostrego, a będąc bezpośrednio opozycyjny wobec gorzkiego, eliminuje frustrację i niezadowolenie. Po spożyciu słodkiego, ciało i umysł wracają do równowagi i czują się zadowolone. 
Również smak ostry, złożony głównie z ognia i wiatru, zwiększa apetyt, stymuluje trawienie, redukuje gazy, czyni pożywienie łatwiej strawnym i ma działanie antyseptyczne a na płaszczyźnie psychicznej odpowiedzialny jest za ekstrawersję, ekscytację i stymulację, pożądanie intensywności we wszystkich działaniach. 
Zdecydowanym anty afrodyzjakiem jest smak gorzki i cierpki. Gorzki na poziomie emocjonalnym, związany jest z niezadowoleniem, które wytwarza chęć zmiany. „Gorzka pigułka”, którą czasem zdarza się połknąć, stawia człowieka przed obliczem rzeczywistości i pomaga pozbyć się złudzeń. Cierpki smak redukuje wszystkie płyny ciała. Używany nierozważnie i w nadmiarze powoduje wszystkie schorzenia wynikające z zaburzeń waty, m.in. zatwardzenie, suchość ciała, drętwienie kończyn, silne pragnienie, zmniejszenie wydzielania płynów ustrojowych. Na poziomie psychicznym, smak ten odpowiedzialny jest za introwertyzm, który odwodzi umysł od stymulacji ekscytacji.

In Ayurveda, the taste together with the tongue as the organ of its reception is combined with the element of water (ap) and the energy of kapha. The tongue, on the other hand, is closely correlated with the sex organs – penis and clitoris, treated as „lower tongue”, while the tongue in the mouth is a „higher tongue”. Whoever learns to rule over the „higher tongue” also freely controls the „lower” tongue.

When it comes to taste, the topic of unusual connection between sexuality and nutrition returns. The popular and true saying is: „through the stomach to the heart.” Therefore, food can also be a kind of aphrodisiac and stimulator of sexual activities. „Appetite increases as you eat” is the second phrase that suits both the context of eating and making love.

A romantic evening begins with a dinner, especially surrounded by other candle-style accessories, appropriate mood music, beautiful and at the same time imaginative costumes and great fragrances. Everything works together but in the first phase it is the sense of taste that plays a crucial role.

The taste that stimulates sexual activity is primarily sweet. Correlated with love and satisfaction, it should be consumed in limited quantities. This taste is composed of water and earth and because of their properties it is cooling, heavy and oily; moisturizes and nourishes the body and makes the mind cheer up. Provides growth and development of all tissues. This taste can be used as balancing other flavors – it satisfies the feeling of hunger after eating salty, sour and spicy food, and being directly opposing the bitter one, it eliminates frustration and dissatisfaction. After eating sweet, body and mind recover and feel satisfied.

Also the spicy taste, composed mainly of fire and wind, increases appetite, stimulates digestion, reduces gases, makes food easier to digest and has an antiseptic effect, and on the mental level is responsible for extraversion, excitement and stimulation, desire for intensity in all activities.

A definite anti aphrodisiac is bitter and pungent taste. Bitter on an emotional level, it is associated with dissatisfaction that creates a desire to change. „Bitter pill”, which sometimes swallows, puts a man before the face of reality and helps to get rid of illusions. The pungent taste reduces all body fluids. Used carelessly and in excess, it causes all diseases resulting from vatta disorders, including constipation, dry body, numbness of the extremities, thirst, decreased secretion of body fluids. At the mental level, this taste is responsible for introvertism, which diverts the mind from stimulating excitement.