fbpx
Partnerzy ekscytują się na swój widok. Pobudza ich ogólny wygląd drugiej osoby, ale także poszczególne elementy ubioru, biżuterii lub nagie ciało. Głęboka relacja to także bliski kontakt wzrokowy obojga kochanków i ulotnie rzucane spojrzenia mające na celu zaintrygowanie i podniecenie partnera. Relacja partnerska opiera się także na zauważaniu zmian, jakie nastąpiły w ostatnim czasie u partnera i wyrażaniu tych zmian celem uświadomienia partnera o zainteresowaniu jego sprawami. Codzienna wzajemna obserwacja partnerów pozwala także na dostrzeżenie niepokojących objawów, które świadczyć mogą o złej kondycji samego partnera lub związku. W ajuredzie wzrok w relacji partnerskiej pełni ogromnie ważną rolę – to od momentu ujrzenia siebie wzajemnie zaczyna się związek. Często mówi się, że „pokochali się od pierwszego wejrzenia” – jest w tym wiele prawdy. W mojej ocenie ma to związek z bliskim położeniem dwóch podgrup pitty: sadhakapitty, ulokowanej w sercu – kontroluje jego funkcje, odpowiada również za stan zadowolenia, szybkie przetwarzanie i przekształcanie wrażeń zmysłowych, cały stan emocjonalny i dobrą pamięć oraz aloczakapitty, która przekształca w siatkówce oka promienie świetlne w potencjały aktywne nerwów wzrokowych – czyli odpowiada za wrażenia wzrokowe. To pitta jest tą energią, która powoduje, że się zakochujemy, a jej korelacja ze zmysłem wzroku sprawia, że moment lub cały proces ten jest ściśle związany ze zmysłem wzroku. 
Podczas wzajemnej adoracji niezwykle istotne jest utrzymywanie kontaktu wzrokowego świadczącego o zainteresowaniu partnerem. Jeśli obydwoje partnerów nosi okulary lepiej je zdjąć żeby czuć się komfortowo – później nie będą potrzebne, gdyż inne zmysły przejmują stery. Podrażnione przez soczewki oczy też mogą utrudniać doznanie przyjemności. Czasem lepiej zdjąć je przed zainteresowaniem partnerem niż potem męczyć się z wrażeniem pieczenia, pieczenia i innych nieprzyjemności w oku. Komfort w każdym aspekcie to w trakcie współżycia podstawa, dotyczy to również tak trywialnej rzeczy jaką jest odzienie i akcesoria. 
Podczas samego stosunku utrzymywanie kontaktu wzrokowego nie jest już tak istotne – wiele osób woli zamykać oczy oddając się wrażeniom z innych zmysłów. Pozwala to też na większe skupienie na samym akcie, bo redukuje bodźce zewnętrzne np. światło oraz odciąga od dostrzegania w tym momencie nieistotnych rzeczy jak np. niepomalowany sufit albo krosta na szyi partnera itd. Jeśli masz problem ze skupieniem się na tym, co podczas seksu istotne lepiej zamknij oczy i pozwól na to, żeby to oddech cię prowadził. 
Jest wiele sposobów na pobudzenie partnera za pomocą wrażeń wzrokowych. Jednym z nich jest używanie czerwonego koloru przez kobietę – nie bez kozery uznawany za kolor miłości. Czerwony związany jest bezpośrednio z działaniem narządów płciowych, sercem i układem krążenia; pobudza sprawność umysłową, przyśpiesza bicie serca, podnosi ciśnienie krwi, poprawia nastrój i daje uczucie ciepła. Jest to kolor zarówno niszczący (budzący agresję, nienawiść , namiętność i żądzę) jak i twórczy (dodaje odwagi, siły, krzepkości). Drugim kolorem polecanym w ajurwedzie jako kolor intymności jest biały – symbolizujący czystość i energię sattwa. Innym sposobem jest użycie gestów, tańca lub innych elementów ruchu mających na celu pobudzenia partnera – tworzenie partnerowi pewnego rodzaju gry ruchowej, którą bacznie obserwuje wchodząc w zakres pobudzenia seksualnego. Pewne elementy stroju (części bielizny, fatałaszki, wierzchnie skąpe odzienie, specjalne stroje erotyczne) jak również towarzyszące mu akcesoria, biżuteria, paski, wstążki, girlandy i inne mają również niebagatelne znaczenie w pobudzeniu partnera.
Partners get excited when they see each other. General appearance of the other person, but also individual items of clothing, jewelry or a naked body are stimulating. A deep relationship is also close eye contact of both lovers and fleeting glances aimed at intrigue and excite the partner. The partner relationship is also based on noticing the changes that have occurred recently in the partner and expressing these changes in order to make the partner aware of interest in his affairs. Daily mutual observation of partners also allows you to notice disturbing symptoms that may indicate the poor condition of the partner or yours relationship. In ajord, the eyesight in a partner relationship plays an extremely important role – it is from the moment you see each other that the relationship begins. It is often said that they „fell in love at first sight” – there is a lot of truth in it. In my opinion, this is related to the close location of two subgroups of pitta: sadhakapitta, located in the heart – controls its functions, is also responsible for the state of satisfaction, rapid processing and transformation of sensory impressions, the whole emotional state and good memory, and alochakapitta, which transforms in the retina light rays in the active potential of the optic nerves – that is, responsible for the visual experience. This pitta is the energy that causes us to fall in love, and its correlation with the sense of sight means that the moment or the whole process is closely related to the sense of sight.
During mutual adoration it is extremely important to maintain eye contact demonstrating interest in a partner. If both partners wear glasses, it is better to take them off to feel comfortable – they will not be needed later, because other senses take over. Eyes irritated by the lenses can also hinder pleasure. Sometimes it is better to take them off before interest your partner than then bother with the impression of baking, baking and other unpleasantness in the eye. Comfort in every aspect is the basis during intercourse, this also applies to such a trivial thing as clothing and accessories.
During intercourse itself, maintaining eye contact is no longer so important – many people prefer to close their eyes by indulging in sensations from other senses. It also allows you to focus more on the act itself, because it reduces external stimuli, e.g. light, and pulls you away from noticing irrelevant things at the moment, such as the unpainted ceiling or pimple on your partner’s neck, etc. If you have trouble focusing on what during sex important, better close your eyes and let your breath guide you.
There are many ways to stimulate a partner with visual sensations. One of them is the use of a red color by a woman – not without reason recognized as the color of love. Red is directly related to genital function, heart and circulatory system; stimulates mental performance, accelerates heartbeat, raises blood pressure, improves mood and gives a feeling of warmth. It is both destructive (arousing aggression, hatred, passion and lust) and creative (adds courage, strength and vigor). The second color recommended in Ayurveda as the color of intimacy is white – symbolizing purity and energy of sattwa. Another way is to use gestures, dance or other elements of movement aimed at stimulating the partner – creating a kind of movement game for the partner, which he closely observes entering the range of sexual arousal. Certain elements of the outfit (parts of underwear, skimpy clothing, special erotic costumes) as well as accessories, jewelry, belts, ribbons, garlands and other are also of great importance in stimulating the partner.