fbpx

Już tak blisko a zarazem tak daleko:) Powoli na światło dzienne wychodzą moje kolejne dwie duże prace. Jedną z nich jest książka o partnerstwie i seksualności w ajurwedzie, która ukaże się już niebawem. W ramach zapowiedzi prezentuję cykl „5 zmysłów w seksualności”… zapraszam do lektury!

Seksualność zaczyna się zmysłowością. Czaraka wymienia elementy gry wstępnej, które delikatnie wprowadzają w nastrój i stymulują:


„Kochanka można pobudzić jak byka poprzez masaż, namaszczanie, kąpiel, perfumy, girlandy z kwiatów, adorację, wygodny dom, łóżko i krzesła, atrakcyjne odzienie, świergotanie szczęśliwych ptaków, świecidełka i lekkie uciskanie ciała”1

Dotyk

Dotyk odgrywa ogromną rolę w seksualności, nie tylko jako fizyczne wrażenia dotykowe ale także jako odbieranie i przekazywanie energii. Dotyk jest prawdopodobnie najstarszą formą kontaktu jednego organizmu z drugim na różnych płaszczyznach. Wykonując określone działania dotykowe, np. masaż czy głaskanie osoba dotykająca wykorzystuje swoją energię na rozluźnienie, zrelaksowanie określonej partii ciała drugiego człowieka, wchodząc w ten sposób w interakcję z nim. Aby czerpać z pełni wrażeń odbieranych z dotyku drugiej osoby należy wcześniej pracować nad otwarciem kanałów przepływu energii ulokowanych na całym ciele w warstwie podskórnej. Również powierzchnia skóry powinna być czysta, gładka i zadbana, również niezbyt przesuszona. Jedno z drugim zasadniczo łączy się, gdyż zablokowane kanały nie pozwolą na odpowiednie odżywienie powierzchni skóry a przeciwnie sucha, twarda i szorstka skóra stanowi trudną warstwę do przebicia się substancjom z zewnątrz do wnętrza ciała. Jest wiele metod, zarówno działających na zewnątrz jak i wewnątrz ciała, na osiągnięcie pięknej i zdrowej skóry. Ajurweda kładzie nacisk na wewnętrzne piękno i czystość – gdy zbalansowane są wszystkie trzy dosze, w ciele nie gromadzą się złogi i toksyny a poziom odżas jest wysoki, skóra będzie naturalnie błyszczeć i tryskać zdrowym wyglądem.
Jeśli chodzi o piękno skóry kochankowie powinni też przywiązywać uwagę do wytworów naskórka jakimi są paznokcie i włosy. Paznokcie są, według ajurwedy, produktami ubocznymi tkanki kostnej, związanej z żywiołem ziemi. Oznacza to, że łamliwe, kruche, pękające i rozdwajające się paznokcie są sygnałem niewłaściwego odżywienia tkanki kostnej. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na obecność cynku, wapnia i magnezu w diecie, a jeśli pomimo dostarczania odpowiedniej ilości tych minerałów sytuacja nie będzie się poprawiać, trzeba oczyścić jelito grube, które prawdopodobnie wskutek zabudowania przez ama, nie absorbuje prawidłowo dostarczanych do niego składników. Czyste, zadbane paznokcie i lśniące włosy są jednym z atrybutów piękna a także tym, co dostarcza wrażeń zmysłowych (poprzez drapanie, głaskanie, delikatne pocieranie skóry włosami), warto więc dbać o nie regularnie korzystając z zaleceń medycyny naturalnej.
Regularnie wykonywany masaż czyni świadomym swojego ciała i wrażliwym na fizyczne odczucia – jest to niezbędne by przeżyć pełne i satysfakcjonujące doznania z uprawianej miłości. Należy zawsze mieć na uwadze, że seksualność nie ogranicza się tylko do wybranych miejsc w ciele – oczywiście są pewne partie bardziej a inne mniej wrażliwe, ale do rozprzestrzeniania się seksualnej energii potrzebna jest każda partia ciała. Wszystkie kanały energetyczne powinny być otwarte, by doznania seksualne przeżywać każdą częścią ciała, tak samo stopami, dłońmi jak i narządami płciowymi. Osoby o typie kapha mają tendencję do tycia, są raczej mocnej ramy ciała i grubej kości; przez całe życie zbierają warstwę tkanki tłuszczowej, która stale się pogłębia – przez to właśnie dotyk jest najmniej atrakcyjną formą pobudzania kaphy, gdyż potrzebuje ona rzeczywiście mocnego masażu żeby przebić się przez grube pokłady tkanki podskórnej. Z drugiej strony osoby o typie wata – dla nich, ze względu na cienki naskórek i duża wrażliwość w jego obrębie dotyk jest najbardziej odpowiednią formą doświadczania wrażeń zmysłowych.
Dotyk erotyczny może koncentrować się w rejonach silnie unerwionych lub wrażliwych – wewnętrznych częściach ud, podeszwach stóp, brzuchu, w rejonie kości krzyżowej, za uszami, na szyi. 

[1] Czaraka Samhita, Cikitsaasthaanam, II (3), str. 24-25 za: Verma, V. Companionship and sexuality; Gayatri Books International, 2005.

Already so close and yet so far 🙂 Slowly come to light my next two large works. One of them is the book presented partnership and sexuality in Ayurveda, which will be published soon. As part of the announcement, I present the cycle „5 senses in sexuality” …

Sexuality begins with sensuality. Charaka lists elements of foreplay that gently put in the mood and stimulate:

„A lover can be stimulated like a bull by massage, anointing, bathing, perfumes, flower garlands, adoration, a comfortable home, bed and chairs, attractive clothing, happy birds twittering, tinsel and light body pressure” 1

Touch

Touch plays a huge role in sexuality, not only as a physical tactile experience but also as receiving and transferring energy. Touch is probably the oldest form of contact between one organism and another on various levels. Performing specific touch actions, e.g. massage or stroking, the touching person uses his energy to relax a specific part of the other person’s body, thus interacting with him. To get the full experience of the touch of another person, you must first work on opening energy flow channels located throughout the body in the subcutaneous layer. Also, the surface of the skin should be clean, smooth and well-groomed, also not too dry. One with the other essentially connects, because blocked channels will not allow adequate nutrition of the skin surface, and on the contrary dry, hard and rough skin is a difficult layer to break through substances from outside to the inside of the body. There are many methods, both outside and inside the body, to achieve beautiful and healthy skin. Ayurveda puts an emphasis on inner beauty and purity – when all three dosages are balanced, no deposits and toxins accumulate in the body and the level of distress is high, the skin will naturally shine and gush with a healthy appearance.
When it comes to the beauty of the skin, lovers should also pay attention to epidermis products such as nails and hair. According to Ayurveda, nails are by-products of bone tissue associated with the element of earth. This means that brittle, brittle, split and split nails are a signal of improper nutrition of bone tissue. First of all, pay attention to the presence of zinc, calcium and magnesium in the diet, and if, despite providing the right amount of these minerals, the situation does not improve, you need to clean the large intestine, which probably due to the building by ama, does not absorb properly supplied to it. Clean, neat nails and shiny hair are one of the attributes of beauty and also what provides sensual sensations (by scratching, stroking, gently rubbing the skin with hair), so it’s worth taking care of them regularly using the recommendations of natural medicine.
Regular massage makes you aware of your body and sensitive to physical sensations – it is necessary to experience a full and satisfying experience of cultivated love. It should always be borne in mind that sexuality is not limited only to selected places in the body – of course there are some parts more and others less sensitive, but for the spread of sexual energy, each part of the body is needed. All energy channels should be open to experience sexual sensations with every part of the body, including feet, hands and genitals. People with the kapha type tend to gain weight, rather have a strong body frame and thick bones; all their lives they collect a layer of fat tissue, which is constantly deepening – that’s why touch is the least attractive form of stimulating kapha, because it needs a really strong massage to break through the thick layers of subcutaneous tissue. On the other hand, vatta people – for them, due to their thin skin and high sensitivity, touch is the most appropriate form of experiencing sensual sensations.
Erotic touch can be concentrated in highly innervated or sensitive areas – the inner parts of the thighs, soles of the feet, abdomen, in the sacrum, behind the ears, on the neck.
[1] Charaka Samhita, Cikitsaasthaanam, II (3), pp. 24-25 for: Verma, V. Companionship and sexuality; Gayatri Books International, 2005.